هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1395/7
<-Description->

غزل تاج الکرامه

19 مهر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

غزل تاج الکرامه

کثیره الذکریات اتـــــــــــرید حیل او لیل

مـــــــــــن حلم الحلم ضلّیت افــــر بیهن

ادور اعلی المخدّه و انتچی اعلی الروح

علــــــــــی گبر الملامه اشموع ادوّیهن

بعیونی مـــــــــرایه اتراوی اوّل طیف

الحد آخر مطر بــــــدموعی احس بیهن

اویلاه العزیز او شــــــــــال الف ویاه

بچانه بــــــــــالگلب و افعاله اباریهن

شتل وردة حیاته ابطیبه ویّـــه النّاس

ابقصاید مـــــــن ذهب للعوز اغنّیهن

سیّد بـــــــــالمجالس یمسح الحسرات

شبیه الفستق المنحت یحــــــــل بیهن

ذاک الچان رایــــه او آیه للمگروص

بگـــن بس ذکریاته ابهمسه احاچیهن

یا نار الکدر تهتک عشــیره او حیل

ابن راعـــــی الوفاء بانفاسه ینعیهن

صوت الطوب یم راسه او یسبّح بیه

او لم اهمومه بسنونه او قصف بیهن

مثل طوفان جاره المّا ندس مــرکاه

قــــــوری ابنار و اضلوعه یحنّیهن

مـــو بس المضیف ایذکره و التنور

شخیر الگم گم اعلــــی الفحم یرویهن

رجعی اشما اخذتی ابسکته آه یا گاع

بگن بس الصــــور لحلامی اراویهن

صرت سوری ابقصف متحمّل الضربات

و اهمومی الهدف و ابغربه ارامیهن

وینه الشال خـــــل یشتم هوا الدخّان

هل یرجع صگد و احلامـی ادفّیهن

اندفن تاج الکرامه الخططت له اعداه

اتشمّت یــا دهر و احلامی اعازیهن

النار الحرگته اتحرگک عهد مکتوب

ما دام الظلم للــــــــــــحاکم احچیهن

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 19/07/1395

10/03/2016

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

غزل باب فرح

19 مهر 1395 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

غزل باب الفرح

خببلنی الفرح یکرهنی مدری اشبیه

چاسینی ابقهر مـــــــا یرحم ابحالی

یحفر لی ابگبر و ایعانگ الــدفان

تارکنی ابفکر مــــن اوّل او تالی

اشما اصبر واگول الفرج یلفی الیوم

حشـــــاکم یسرح او یمرح ابامالی

یراوینی مشاکل مــــا سدت للغیر

یدرّسنی ابمصایب و انشده بــالی

مـــا کفنی القهر تابعنی بالاحلام

حارمنی الهناء او یحرگ ابدلالی

لا یعرف صدیج او لا یهمّه الزاد

متحّل علــــــی نار ابگلب جالی

ادگ باب الفرح یطلع لی الحزنان

متربّع شفت بیت ابجبل عــــــالی

یاکل سر حیاتی او یشرب البسمات

دمّر ذکریّاتی او جــــاهی او مالی

صرت مفگاسه بیده او یطرد الغزلان

او رمانی ابچف شماته امن العتب خالی

ولکـــــن عفیه بیه الدرّسانی ادروس

جعل روعة کلامی اعلی الشعر والی

علّمنی الوفاء و اهل الوفاء و الشات

او کرر لی الوطن لهل الوطن غالی

جاسم ثعلبی (الحسّانی) 20/07/1395

10/03/2016موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ