هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1400/10
<-Description->

إبن إلمعیدی

30 دی 1400 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

إبن إلمعیدی

إلحب ما یباشر کل گلب إلحب ینزل إبداره

إلحب مثل غایب لو رجع  من یجبل إبشاره

...

شد إلعزم یلّی تحب و   إتعرّب  إبممشاک

بالک تخالط کل شخص بس  تابع إلیهواک

خلّیک   ناطور إبدرب   و إتجنّب   إلأذّاک

إتحذّر إلشامت لو  گبل   من  ینثر أفکاره

...

إلهور بیتک جنّه   إلک   و أنت  إبن إلمعیدی

إو بنت إلمعیدی إخت إلک من تلبس  إزنیدی

عرّب کلامک   معدنک   سر   شوفتک  عیدی

إو جدّک حفظ های إلأرض   منتشره   أخباره

...

جدّک و إبوک إتعاشروا  عدهم مدینه إلهور

إو یا ذکریّات إلصوّروا بین  إلگصب و إلزور

إتکفّوا إبصید  إلسمچ   و إلطیر   و إلزاغور

بإلگاهن إلگاط إنوجد من  یکشف أسراره

...

متهاب   صولات   إلدهر  یا   فارس   إلفرّاس

صدّاگ ما تعرف کذب ما تعتدی إعلی إلنّاس

بانی مضیفک  بإلخلاء   و إتعزّب    إبإخلاص

و إلگهوه یم  چای إلضحی و  إمهنّی خطّاره

...

متلبّس إبثوب   إلفخر   إطراره شجاع إو حید

و إلفاله بیدک شاره إلک کل یوم عندک  عید

متعاشر   إبگیض   او شته   لا   غاز  لا تبرید

بإلبردی جاموسک   یفت  و إتغنّی   بطواره

...

إشمحلاته یا عرگ إلگصب أللّه  یالمحداد

إشگد لذیذ إو بیه طعم ینوکل  بعد إلزاد

حالی شهی بإلعنگره و إلطین  إله ملباد

ذوقه مثل ذوق إلعسل یا محله منگاره

...

أرجع إلی جرد إلگصب إو صنع إلبواری إفیای

إو بیه إلمشگّه من تطر گصب    إلمگشّر  جای

إو بعد إلمدگّه من تدگ  گصب  إلمشگگ رای

إیرشّونه إبمای   إلعذب   إو   ینصنع  بسراره

...

ملتات  بردی   ینّفش   من   یستوی   ینهار

بإلهور و إلمنظر حلو و إطحینه صب جرّار

و إلخرّیط چنّه ذهب  ینطبخ   فوگ إلنّار

إبمای إلبخار إنچمد و   إفصوصه   بیزاره

...

طابگ إو شوی إلسمچ یا محله أکل أجواد

ما ینشبع بیه أبد   إمگمّر   عجب من زاد

گطّان بنّی إو عنز   بإلشبک   صید   أولاد

و إطیور حرّه   شوی   إو   تتهنّه    زوّاره

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 29/10/1400

 

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبیات و ونّات و حوار بین ألحبیبین

25 دی 1400 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبیات و ونّات و حوار بین ألحبیبین

#یمسافر

یمسافر   فلا    لحظه    أنا    ناسیک

بید    أللّه    إو     رسوله     ودّعیتک

إبسلامه إو ترجع إلنه إو تفرح إلروح

عمر   عایش  إبگلبی  إو  یبغی بیتک

لا  تبطی  علی    ما     أنامن     إللیل

أعد   إنجوم   لو    لحظه    إشتهیتک

خلّینی   إعلی   بالک    گلبی   یهواک

إو   تدری   إبنار  گلبی  من   هویتک

طیر   إبذکریاتی    إو   فرفر   إحذای

مثل   سر   إبنظر    عاشگ    خفیتگ

تعال  إرجع    علی  لا   تبطی   أنهار

تتوسّف     أموتن       من     أذیتک

***

#مانی ناسیک

یألذاکرنی     إدرک      مانی      ناسیک

أحبّک   و   أللّه   أحبّک  و   أنت  إلیّه

أنتظر    رقم     إتّصالک    یدگ   رنّات

إبجوّالی     و      أحس     تگرب   علیّه

صوتک    یشفی     گلبی    من   إلألام

دوای      إیصیر     مشحون     إبحمیّه

خبر عندی إمن أجی و أرجع لک إردود

ضمیری   إیگول    إلک   حامل   وصیّه

***

# چا یمته تجی

واگف   و   أنتظر   یم  عتبت إلباب

چا   یمته    تجی     طال    إنتظارک

أحس   خضّر   ورد یم جدمی بإلگاع

علیّه   إهموم   فوگ   أالامی   نارک

تدری   إبواهسی   حبّک و أحاچیک

لو   عطشان        یروینی     حوارک

أنت   إلدّنیا   إلی  و   إلمای و إلزاد

أموتن   لو   وصل   گلبی     شرارک

خلنی إویاک أعیشن عمری لحظات

إبّطن گلبی و أحس بیه  هوّه دارک

***

#إعیونک من تصد

أحبّک  حب  فلا  بل  دنیا موجود

لإن  ما  لحظه   ناسیک  إبوجودی

گمر  بعیونی أشوفک بین إلنجوم

بصمت  إبدمّی  ما  أزلف وعودی

عندی إویاک چلمه إو خلهه تذکار

إو گلبی إو گلبک إتنخّوا شهودی

شامه إو بإلصدر تغذف  صواریخ

إعیونک من تصد  تدخل حدودی

أظل إمزوهر  أفتر  عطرک   أنبال

یسکّرنی  إو  یخل  دایم  جهودی

***

#لحظات إلوداع

أحن  و أشتاق  إلک من یگرب إللیل

و أحس وحدی عفتنی  إو شایل إبعید

یراوینی    إلدهر    لحظات    إلوداع

تدوهنّی   إبخجل   کل  جسمی إیبید

صگد   رایح   بعد    متعود    بإلذات

إحچی   لی   إلصدگ   ما  بیهه تردید

إلک   ناذر   نذر  بیه  حفنه حسبات

و أفشی إبسرّی إلک من یوصل إلعید

أحضنک   یوم   میلادک   و   أهنّیک

تغازلنی  إو   تسر  و  إبثوبی إلجدید

***

#ملبس ذهب

إذا   أنت  تحن    أنا   أشتعل    نار

إبدلالی  إمن   أذکرک   یل   هویتک

ما   مبعد   علی  کل   وکتک  إویای

إبطن   دلالی   ساکن   گلبی   بیتک

حبّیتک   طلبتک    جبتک    إحذای

و لا    لحظه     إبزمانی    عذّبیتک

أنت   إلروح  لو  شاهت  أسل دوم

مثل     ورده    إبغصنهه    شبّهیتک

عزیز   إو   بإلشفایف   حبّک إینور

من     إلعذّال     بعیونی    خفیتک

ملبس من ذهب و  إلشذره   ألماس

إگلاده  إبسدری  یم   گلبی حمیتک

من هو إلگال أعوفک یا ضوه إلعین

ما   یاجد   وداع      إو     ودّعیتک

حبیبی إلروح  إلک  فدوه و إلعیون

نظرتک   نظره   وحده  و إشتهیتک

ما أنامن   إللیل   إو    أنت  زعلان

أظل   سهران    و   أتفگّد  هدیتک

تشیل إلضیم  منّی   إتزیل  إلهموم

خصوصاً  من  گلت  چلمت فدیتک

فدوه إلروح إلک  یل منصح إویای

أفتخر   برموش    عینی    دربیتک

***

#شلتک بین إدیّه

إبطیف  إو  عاتبیتک  منتصف  لیل

مدری  صدگ  حضنک مدری حلمان

إشما  أشمّک  أظل  ساکر    بإلعیون

إبحبّک  و    إبجمالک   حیل  ولهان

نشدتک  و  أنت  نایم  فوگ إلزنود

و أحس  گلبات  جفنک حیل  تعبان

نزعت إثیابک إلسود إو همت  بیک

شفت روعة   هواک  إبگلبی  حزنان

شلتک  بین   إدیّه    إلمرکب   إلنّوم

إو لمست   أنغام   حبّک   بیّه دیوان

گلبتک   و  إبتدت  لحظات  إلوداع

أثاری   حلم  شوفک  منّی   خجلان

***

#فارس أحلامی

بدت روحی علیک إو  سابت إبللیل

صدقت إبحلمک إو گلبی إشتهالک

یا  فارس   أحلامی   إو  یمّی  خیّال

لأأن   حبّک   ذهب   چا   ماوفالک

إنغمدت إبلیله  ظلمه و إلمطر  داث

و أحس   یفتر    علی   دایم  خیالک

بگیت   إشما   أناظر و أنت  موجود

إو ذکرت  إشما  گلت  و  أذکر دلالک

بدر  عندی   تضوّی  إنجوم   إلأحلام

إو  لتلوم    إلگلب      لو      رحّبالک

سرب   بإلمای  و   إلطین  أعسر  إویاه

ما حس   بإلخطر   حافی   و  إجالک

***

#ذهب و ألماس

أصدگ  إشما   گلت  و  إلشاهد إلعین

لأن  حبّک  ذهب  و  أنت  إعلی  بالی

تبعتک   لن   دمعتک   زهره   و إبمای

لأن   شوگک   أمل   ما   هو    خیالی

أریدک   حیل   أریدک   مانی  ندمان

گعد  فی   گلبی   حبّک   و   إشتهالی

جمیل  إو  صادق   إو منصح بإلأعمال

طبیبی  إلجرحی  حبّک  و  أنت غالی

سلیم   إو   ما    تدوّر   ورطه  لهواک

ذهب و ألماس أوصفک  و أنت عالی

***

# ألوطن

بعد   کافی   عتب    لتخجّل   إلروح

تعال   إویای    خل     نگعد    سویّه

لا   أریدن    شرب   لا   أکل   لا مای

أریدک    أنت    حط     إیدک   بدیّه

خلّینه     إنتعاشر   و    إلعمر     یوم

عوفه   إلبد   وفه   و    إلبیه     أذیّه

خلنه   إنطیر   فوگ   إلسماء و إلگاع

إو   نزرع   وطن  و   إنثبّت     هویّه

إلوطن   محتاجنه   إنعربه   إبمقاییس

گبل   لا     توصل      إویانه    إلمنیّه

نبصم   نصره   إبدم   و  إحنه تاریخ

إلوطن   لو     یزدهر     راید    فدیّه

نفدی إرواحنه إلنجمه إو  علم صیت

إو  یذکرونه    إبوکت   أهل   إلحمیّه

أنت  و  إشتگول    إخبرنی    یا   حید

أشوفن   گعد   حلمک     بین    إدیّه

عهد   ویّاک    أظل  أنجبلک   إسباع

إو تظل  أنت    إلمناضل   و   إلخویّه

لو   یتّحد   حبنه     إنکون     حبّین

ألف   حب    ینتزع    منّه     إبخفیّه

إشجار    إجبالنه   و    إلنخل و إلهور

یصیر   أعلام    لو     تلفی    إلوصیّه

***

# نجمة إسهیل

إبغرام    إتورّطت   یا    نجمة    إسهیل

لأن      شفت      إبجمالچ     تضحیاتی

و أحس  أنتی  إلثبات  إلبیه  ألف طور

حلم  و    أقراء     إبمصیرچ    ذکریاتی

إعیونچ  وطن  و  إدموعچ   نجم  شات

إو    خیالچ    بحر   مرسوم    إبصفاتی

عزیزه   و    إلمفارج     ما   کسل   یوم

أحبّچ    حب   غثه      شوگچ     لغاتی

ما   أنساچ    أظل    ذایه    بل   إبیوت

إو   هذیر   أطوارچ     إتقوّی    إبثباتی

مایچ   شطّچ    إو   نخلچ    شعر   راس

سعف    مسگوف       للعاطل    حماتی

کریمه إو بل کرم  زدتی إعله  کل  شاخ

وجودچ    ذهب    ما    أهم    إبشتاتی

یا ورده   إو    جمیله  إو عطرچ إیفوح

ألأمل       نتسمّه      بسمچ      تمنیاتی

فدوه   إلروح   إلچ    یل     کلّچ   أامال

مریض    إتجرّحت    ذکرچ       شفاتی

ما    أساوم     إبحقّچ      أبد     للموت

إلنصر    مطلوب    و   أبعث    تهنیاتی

#إشلون أجبن

إشلون أجبن  و أسلم إلحبّته إلروح

إلولف  بإلدار  و أنا   أسهامی یمّی

من  حقّی   أحارب   غازی    إلدار

لأن حبّی  إلإصاله  إو یبغی حلمی

أشیله إعلی  إلچتف لو ملّت إلإید

أشترک  ویّاه  إبهمّه  إو همّه همّی

حبّانی  إو  تبعنی   إشلون  أجازیه

لأن حاسب  إحسابی إو  دمّه دمّی

أموت إویاه طبگ و أفدیله إلروح

أبتری من کل غبی و   إلتارکه إمّی

***

ششد  شلظم شخیط إلشات ولمات

إلسعاده  إتکون  سرها  إبألم ولمات

أحس حبل   إلمودّه  إلتحم   ولمات

إلوعی واضح  یشع شمس إلضحیّه

***

إتعرّب  یا   گلب و  إشتل  ورد لک

إبصمت و إتشاجر  إبمهدک ورد لک

یجر   بیّه   إلکسر  ضلعی  ورد لک

إمن أردلک  شهم  ما  أهاب  إلمنیّه

***

کلامی   إویاک   أجربنّه   وعربیه

إلشهم من  یعرف إلطاغی وعربیه

درب   إلعزّه   بیه   ذلّه    وعربیه

إلیحب    ولفه    یتبعه    للمنیّه

***

جاسم ثعلبی ألحسّانی 25/10/1401

 

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات شوق و حنان

24 دی 1400 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات شوق و حنان

إنرسم حبّک  وصط  گلبی  و مربای

أسیر  أصبحت  طایع  لک   و مربای

تغیب إو  تعطش  إمفارج   و مربای

ضکنی  إو خلخل  إعضامی  و  إدیّه

***

گمر تزهی إبسماء إحبابک ودارک

حنین   إو  جیت   أزورنّک  ودارک

جمالک  ضاوی  من  نارک   ودارک

إلیگربک    تشتعل    بیه    إلمنیّه

***

إلکره یخلق معاصی  من ظلمته

بطی موته إو شهدته  من ظلمته

إلیگول إشعیر یضرط  من ظلمته

مثل  مضروب   للیحقد     بخیّه

***

أخیّط و ألف بجروحی  ولا دای

مع إلظلمونی ما أطخّن  ولادای

إبضیجی  إتناور أحفادی  ولادای

إلعمام   إلساگوا    إلجلّاد   إلیّه

***

گطع   بینه   إلمحب   ما  یوم شدنه

إبعذاب إو ضیم لفنه إو عجد شدنه

إبحزن   داوی   أحسّن    بیه   شدنه

إمن   أگرّب  لیه   یذب   ناره  علیّه

***

خذلنی   إلما    نصح    ویّای   بألحای

و أنا   لجله   سهرت    إللیل   بألحای

طلع شیب أبیض إمن  إلضیم بألحای

نظرنی   إو   گام    یتشمّت     علیّه

***

حبیبی   إلچنت   أباریله  وفیله

إبحر  و  إبگیض   أهفّیله  وفیله

أزیل  إهموم   أفرّج   له  وفیله

نسه طیبی إبنفاهه إو خان بیّه

***

مکان   إلیزهی  مثمر    شجر  صلفه

و إلبیه غیره  إو حمیّه إو شهم صلفه

بعض هل ناس  عدهه  إگلوب صلفه

إبشقاوه  إو   تعمل   أفعال   إلردیّه

***

بعد ما بیّه  أجر  ونتی  وناحای

و أصب إدموعی للغابوا وناحای

بعد ما  أراهن  ألگاهم  وناحای

إلیونی  ما  بعد  و   إیرد  علیّه

***

کسر   ضلعی  إلدهر  محرب علی مان

إنفصم ظهری إو شلت عوزی علی مان

إعلی  لگمت  خبز    عیّرنی   علی مان

إلخبز    ترکیته  و   أاکل   لحم    إدیّه

***

أحس ملّیت أدک بإلصبر و ألهم

إلیاحد و أنا حامل  فکر  و ألهم

إلما وگفوا  معای   إبستر  و ألهم

عساهم  لا   لفوا   یوم    إلمنیّه

***

یحن گلبی علی إلشالوا وردهم

أتمنّی  إیعود  موکبهم    وردهم

عطور أشجارهم  غطّت وردهم

نسونی إبعدوا ما  منهم  وصیّه

***

إلما بیه  وفه  إترک وصله وداره

إشیداریک  إعمل  إبحدّه وداره

إذا  شفته  ذهب   صافی  وداره

إحسبه   إسناد   یوم    إلموزمیّه

***

جاسم ثعلبی ألحسّانی 24/10/1401

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات شوق و حنان

24 دی 1400 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات شوق و حنان

إنرسم حبّک  وصط  گلبی  و مربای

أسیر  أصبحت  طایع  لک   و مربای

تغیب إو  تعطش  إمفارج   و مربای

ضکنی  إو خلخل  إعضامی  و  إدیّه

***

گمر تزهی إبسماء إحبابک ودارک

حنین   إو  جیت   أزورنّک  ودارک

جمالک  ضاوی  من  نارک   ودارک

إلیگربک    تشتعل    بیه    إلمنیّه

***

إلکره یخلق معاصی  من ظلمته

بطی موته إو شهدته  من ظلمته

إلیگول إشعیر یضرط  من ظلمته

مثل  مضروب   للیحقد     بخیّه

***

أخیّط و ألف بجروحی  ولا دای

مع إلظلمونی ما أطخّن  ولادای

إبضیجی  إتناور أحفادی  ولادای

إلعمام   إلساگوا    إلجلّاد   إلیّه

***

گطع   بینه   إلمحب   ما  یوم شدنه

إبعذاب إو ضیم لفنه إو عجد شدنه

إبحزن   داوی   أحسّن    بیه   شدنه

إمن   أگرّب  لیه   یذب   ناره  علیّه

***

خذلنی   إلما    نصح    ویّای   بألحای

و أنا   لجله   سهرت    إللیل   بألحای

طلع شیب أبیض إمن  إلضیم بألحای

نظرنی   إو   گام    یتشمّت     علیّه

***

حبیبی   إلچنت   أباریله  وفیله

إبحر  و  إبگیض   أهفّیله  وفیله

أزیل  إهموم   أفرّج   له  وفیله

نسه طیبی إبنفاهه إو خان بیّه

***

مکان   إلیزهی  مثمر    شجر  صلفه

و إلبیه غیره  إو حمیّه إو شهم صلفه

بعض هل ناس  عدهه  إگلوب صلفه

إبشقاوه  إو   تعمل   أفعال   إلردیّه

***

بعد ما بیّه  أجر  ونتی  وناحای

و أصب إدموعی للغابوا وناحای

بعد ما  أراهن  ألگاهم  وناحای

إلیونی  ما  بعد  و   إیرد  علیّه

***

کسر   ضلعی  إلدهر  محرب علی مان

إنفصم ظهری إو شلت عوزی علی مان

إعلی  لگمت  خبز    عیّرنی   علی مان

إلخبز    ترکیته  و   أاکل   لحم    إدیّه

***

أحس ملّیت أدک بإلصبر و ألهم

إلیاحد و أنا حامل  فکر  و ألهم

إلما وگفوا  معای   إبستر  و ألهم

عساهم  لا   لفوا   یوم    إلمنیّه

***

یحن گلبی علی إلشالوا وردهم

أتمنّی  إیعود  موکبهم    وردهم

عطور أشجارهم  غطّت وردهم

نسونی إبعدوا ما  منهم  وصیّه

***

إلما بیه  وفه  إترک وصله وداره

إشیداریک  إعمل  إبحدّه وداره

إذا  شفته  ذهب   صافی  وداره

إحسبه   إسناد   یوم    إلموزمیّه

***

جاسم ثعلبی ألحسّانی 24/10/1401

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات میلاد ألأحباب

1 دی 1400 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات میلاد ألأحباب

إلعگل   مسجون   حرّرته    هدیته

إو   گلبی   إمن   إلألم  دایم هدیته

إلشعر    مرسوم    لحبابی   هدیته

إلکل صاحب وفه إو صاحب حمیّه

...

ألف   مبروک   میلادک   وحیّاک

إو گلبی دایم    إیذکرک   وحیّاک

عمر نوح أطلب إیسعدک وحیّاک

إبوجودک یزهی جنّه  إیصیر إلیّه

...

گلبی  إبورده  ألبسنّه  وعیده

لأن بیه وفه ما  یخلط  وعیده

إلیوم  إلگمر   میلاده   وعیده

بألف مبروک و إنکرمه إبهدیّه

...

أجتنب کل إلمخاطر دوم ملهم

إلصبر ملّیته ما   ینجرع   ملهم

إلحفروا حدری بإلنچبات ملهم

إبّناهم أسقط  إبیوم إو ضحیّه

...

إلبلونا   إلغیره  سم  إلهم  ولفهم

ماعدهم   وفه   إلخانوا   ولفهم

یربّی أنت إلحکم صدهم ولفهم

إنتقم منهم   لأن   ناس   أجنبیّه

...

إلوکت قرّر یشد عزمک ولک یوم

جاهل ناسی إلک ملکک ولک یوم

إلدّنیا ترمی  خیر إو شر ولک یوم

تضوگ إلویل   إبو  أطباع   إلردیّه

...

أجلّب   لیلی    بإلنهتات   کذّاب

علیک إو گلبی داوی  إبنار کذّاب

یولفی   بعد   ممّن   بیک کذّاب

إچّم   مرّه   أمّنت و إتخون بیّه

...

وعدت إو خنت وعدک ماسلونی

سکتت إو  ضاگ خلگی ماسلونی

أحبابی   إبیوم   ضیجی ماسلونی

إشیفید إلعذر   لو طفت   إلأذیّه

...

إلیگول إلحگ یرن صیته ولا خان

إبصدقه لا یمد   حاکم   ولا خان

إلشاعر ما خلف   وعده  ولاخان

مراسل   و إبقناته   أسعد   بریّه

...

إلفعل لو باخ  بیه حکمه وهم بیه

إلجمر حدر إلرکام   إیلج  وهم بیه

إلیضن أرضخ و أطیعن له وهم بیه

أطیحن   بس   أگوم   إبلا    تچیّه

...

إبنحس تضوی شمسکم نوبه لاله

أجد   نور    إبدربکم   نوبه لاله

إیه   إتگول    روحی   نوبه  لاله

أمر  لو   ما   أمر   شانت   علیّه

...

أمر   و   ألّی   یرید   إیزید بلمای

شنص صید إلسمک بإلشبک بلمای

رکبت   إویه  إلحیود إو سار بلمای

نصید  إو   نشوی  إو  ناکل سویّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 01/10/1400

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ