أبیات غرامیة
أبیات غرامیة

أبیات غرامیة

24 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبیات غرامیة

یاما   عذّبنی   هواهم    یاملونی

یاما  حطّمنی   إبدلیلی   یاملونی

یاما  وعدونی  إبوعدهم یاملونی

و أنا محتار إبعشگهم هذا حالی

...

إن کان عندک عتب دش گلبی و أحچیلک

لو شفت   جرحی  یخر  چا  ما نمت لیلک

إتمنّیت   عندک   وفه   إتعازینی  بعیونک

چا   أبد   ما   قصّرت   ویّه     إلیحبّونک

...

مرّه شب  نار إبدلیلی مرّه عانی

مرّه أفکّر له  إبرحیلی مرّه عانی

مرّه  فرحان  إبخیالی  مرّه عانی

مرّه وحده إو خبّل إلروح إلأبیّه

...

یاما تابعنی إبطریجی یاماشرنی

یاما مر بیّه   إبعذابه  یاماشرنی

یاما غسّلنی  إبعتابه  یاماشرنی

یاما أعذرنّه  إبدلاله إلعال بیّه

...

ملّیت من  إلربع  من  إلربع   ملّیت

تعبونی  و إتألّمت و  إتألّمت تعبیت

ذلّونی ما قصّروا  ما   قصّروا   ذلّیت

حنّیت أدوّر علی إلبیهم وفه حنّیت

...

سافر ضعنهم  هلی و  أبعد  علیّه  إبعید

بإلدار  وحدی و  أون  إلمن   أمر  بإلعید

ما أرید ضحچت فرح غیر إلولف  مارید

لبسیت ثوب إلحزن إمگدّر علی و إیبید

...

یا دهری بس لا ترک ظالمنی کافی إعتاب

إمحیّرنی ما هوّدت إو  گلبی إبمرار إنعاب

ظلّیت أحن و أنتحب لا  غربه  لا أحباب

لا وین أنوّی إو أدگ  سدّوا  علیّه  إلباب

...

یوسف صفیت إخوتی عافونی  وسط إلبیر

إحباب  إلأودهم   جفوا  ترکونی   للتقدیر

مکتوبه  یوم   إلصرت   سالفتی   بإلتفسیر

فاتانی   کل    إلعمر   خلّصته     بإلتفکیر

...

إتهدّه یحادی إلضعن ولفی أرد أکلمنّه

ما ودّعانی إو   رحل  بس ردت أشوفنّه

عایش  إبگلبی   عمر  ما   أترکه  أحبّنّه

عطشان  ما   أفارجه   بعیونه   أشمّنّه

...

یا عینی کافی إلبچی  کافی إلسهر و إلنوح

شال إلحبیب إو بعد إبحبّه  إلگلب مجروح

غالی مسومه إبذهب و أفدیله حتّی إلروح

و إبذکریاته أحترگ  و إعلی إلسدر مطروح

...

ملّیت   ما   بیّه   أون   گلبی  إشتعل  بیه نار

شال  إلحبیب   إو   بعد   بس  إلصور  بإلدار

إنهدم حیلی إو طحت شفت إلضعن من سار

یصعب  إفراگه   علی  إچّندوب  أحن محتار

...

ولفی إو  أحبّه  إو  ردت  یحضرنی چتّالی

إبتابوتی   من    ینحمل    یبرالی   إلغالی

و إدموعه ما بطّلن  حاله أخس من حالی

أهواه و أحس بیه نفس من أوّل إو تالی

...

إبلمت إلأهل و إلشامت نخاوی

إلیحن گلبه إو خشی ربّه نخاوی

عدیمه إلخوّه لو  صارت  نخاوی

إخو إلبیه غیره  یفزع گبل أخیّه

...

أحن  للخوّه  عندی  إهموم بیدر

إو گلبی إبسلف کلّه أحباب بیدر

بعضهم  فضّه  بعض  ألماس بیدر

إو بعضهم صبخه  تربان   إلبریّه

...

تحب  لو  ما  تحب  بإلرای   بألبای

إنتظرتک بس تعیش إحذای بألبای

مکانک  جاهز  أنت   إویای بألبای

متی  ما    شئت   نتعاشر    سویّه

...

گلبی   إنترس   شابع     قهر    و أبلانی

راکبنی   و  أحبی      بإلسهر    وأبلانی

غسّلنی   و   أفرکنی    إبنهر     وأبلانی

إو شرنی إعلی شوک إلهسّه بعده إمدثّر

...

إلیجرّدنی أو یدگنی إبعصاء ماش أنا

و  إلّی    یخل   إبعشرتی     ماش أنا

أبعد  ولا    أریدن   أهل     ماش أنا

و أسکن   دیار   إلغربه  بیهه   أتگزّر

...

ودّیت   لک   بوسه     إبحلم    شافیهه

إو    روحی   نهیله    إتعنّتک    شافیهه

حبّک  لدغهه   إو   دش   غفل  شافیهه

إتزوهر إعلی إلغالی إعلی بابه إمن إتمر

...

گلبک شفانی إو بیه عشت دلّانی

و إعلی إلمحبّه   و  إلعشگ دلّانی

تشرب إمّیتی   و أنگطف   دلّانی

إو ترجع  تذمنی و أنا بیک إمعیّر

...

طیّرنی    حبّک      للنجم    ودّانی

و أدری إبگلبک  من  صدگ  ودّانی

إتحسّدنه   کلمن   بیه   فتن  ودّانی

إو کل مدّه واحد من ذنوبه إمگنطر

...

دگ دگّتین إرداف  گلبی إو شفتک

باسک إبوجناتک  إبعین إو شفتک

لتگلّی ما نوصل  إبحبنه  إو شفتک

أنت  إلوحید  إببطن  گلبی  إمدثّر

...

مرمرنی إبو إعیون إلخضر مرمرنی

یمطر  عطر  مثل   إلبدر مرمرنی

ما ینکسر  گلبه   صخر   مرمرنی

خبّلنی   طوله  و  إبثیابه إمشمّر

...

ولفی عزیز إو  بإلگلب ماعوفه

إیموّتنی  من یفتح علیّه إزلوفه

زاید   علیّه   لو   بذل  معروفه

حوریّه طالع   بإلزهور   إمعطّر

...

حبّیتک إو ما  أظن  بعد تنسانی

و إلّی  هویته   إشلون  مایهوانی

إکشف إگلیبک تلگه بیه عنوانی

شاهدنی بیه  نایم إبحبّه إمخدّر

...

یگلبی   إتحذّر   إمن   إلجاک ویّاک

إبلطافه إیسایس إو لو ضحک ویّاک

تری  لو  بیده   هوّه   إبنار    ویّاک

إو یدوّیک إو یطگ چیلاته  بإلباب

...

یگلبی إشما  عزت  بإلفرح ولعاب

إنتصرت  إو  سیّد  إلمیدان  ولعاب

صنعت إهمومک أنا دمه و لعاب

إیتمرجح  بیهن  إلشامت   هدیّه

...

خیط إجروحک  إبمیبرک وألضم

إلوارط ما یفیده  إلصبر  وألضم

روحک لو لفاهه  إلفکر ولضم

إغسلهه إبرکعه وی سید إلبریّه

...

هاتِف   صیح   للهانک    بذانک

إو طهّر   گلبک  إلسانک   بذانک

کافح   غِیر     بإیمانک    بذانک

إبثوره إو خل جمیع أهلک تچیّه

...

ولفی   کرمنی    ما   بخل حسّانی

واعی  إبحبّه  إمن  إلصغر حسّانی

یعرفنی    طبعاً   بإلأصل  حسّانی

إوگف إبحگّه إلکل صدیق إمدمّر

...

ولفی  زهدنی  إو  بإلشعر  مسّانی

إتگرّب لی  بزنی   بإللفظ   مسّانی

إبجدره إو حرگنی  إتبریدت مسّانی

إیخوط  بیّه  إو  دار  بیّه    إمدوّر

...

واعدنی ولفی إبصوره إلی إیودّیهه

بأگرب  وکت   یرسمهه  و إیحلّیهه

روحی إعلی موده  حایره إیداویهه

صار  إلصبح  و  أنتظره  لاکن مامر

...

گلّی أعتذر صوره إلک ما ودّیت

ماکو وکت  ملتهی  بعیال إلبیت

إلهم صبر  بعد   إلتمر  لو حنّیت

إفتهمیته کذّاب إو  علیّه إمدستر

...

بس ردت أجربه  ما  ردت   تصویره

إمحیّل إو تدری إبحیلته أهل إلدیره

حلمان  بیه   إو   ضیّعت    تفسیره

لابس  کشف  دوم  إلدهر و إمحمّر

...

لابس کشف و  إزنوده سود إیلمعن

خل إلحبایب   بإلمصیبه    إیسمعن

هندس حلاته إعیونه بیض إیشمعن

چن قطّه سوده إبکل ضریبه إمحذّر

...

چن قطّه سوده إمدوّرات إعیونه

إمرفدن إو یسهچ بإلأکل   ماعونه

یلهم لهم  و  إمکسّرات   إسنونه

دخّانه یعمی  بإلنعاوی    إمخدّر

...

دخّانه یعمی  إو نفع ما یاجد بیه

وین ألگه  مکیاج  إبصبغ و إنحلّیه

ریت إبّطن کومت حطب و ندوّیه

و إنفوخ منّه إمن إلطلایب و إلشر

...

غارگ و أفت بإلضیم بإلهم و أعاید

و إلگلب  لو  ملچوم  یکتب گصاید

...

بیّه  إلشعر   ولهان   یبرد   و  أدفّیه

بیت إو سبع بیبان یا باب أدش لیه

...

إلما أودّه طوفه إعلیه لا یگعد إحذای

حیف   إلأکرمه   إنّوب  یتعاده ویّای

...

مشعل إو داوی إبنار یسعر و أطفّیه

جرح إلگلب  مفتوگ  چا بیش أداویه

...

سیفک إلبیمناک من یعمه سنّه

إلمنّک  إو بیک  إشلون تتبرا منّه

...

إلمات  إو  شجاع  إتروح ویّاه تمنّه

ما تنسه  یوم إلزین و إلبیه محنّه

...

کض إلرسن و إخفیه إلسانک حصانک

إلصنته  صان  إویاک  و   إلهنته هانک

...

إلزلمه وکت  إلضیج  ماکو حصانه

و إلبیه محنّه إو طیب یکبر بذانه

...

تاج إعلی راسی  إلزین و إبگلبی ذایب

شد حیلک إویه إلنّاس و إعمل عجایب

...

خاین طلعت إحذای لا تنکر إربای

ربّیتک  إربه  إلطیر  ما توفی ویّای

...

إلبیه شر یَهدم إلطیب بس حامل إذنوب

بیده إلمگص و  إلحای  سلّمته  ما  أتوب

...

طبت إلجرح للگوم  یشفی إبعزمهه

تحترمک  أنت  إلنّاس  لو    تحترمهه

...

إمتحنیته إلختّال بإلطگ تجرّد

خاویته  إلبد   ذات لاکن تمرّد

...

جرح إلگلب ما طاب بس ولفی یشفیه

لو غاب  عنّی  إسنین  من هو إلیداویه

...

إلزامطلی بإلصعبات فص خاتم إو ضاع

ودعته  کل  من خان إو  دفنیته بإلگاع

...

إلیوم  إلحلو  عندی إو حیل ما بیّه

مرمرنی    إلبعد    لا    وین   تالیّه

ذکرت  إلبیه محنّه إو طیب منسیته

یستاهل  إحمده   إو   حیل خاویته

إببطن  گلبی   إذا    بردان    دفّیته

و أظل   سهران    إفکّر   بیه   لیلیّه

...

أظل   سهران   أفکّر   بیه     ماجانی

إمتانیه   و   أنتحب   بإللیل   خلّانی

جفانی إو راح ما رد ذب  علی ضیمه

إمتانی  و   أنتظر  جاعد  له بإلهیمه

تعبان   إو   برد    یمطر   علی غیمه

إمدلّع  من   یمر   کاشف     إلترچیّه

...

إمدلّع  من  یمر   ما  یرحم إبحالی

یدری إبضیم  گلبی إو صبح  چتّالی

لابس   بنطلون  إو  یمزح  إبممشاه

یفر   بإلفنّه  یمی   آه    وا    ویلاه

شنصی إلّی  إلی جابه  إو علی دلّاه

یغنّی  إیدگ  عزف  بطوار  چوبیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 24/04/1401

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ