أ غنیة مل ینه
أ غنیة مل ینه

أُغنیة ملّینه

10 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیة ملّینه

إلوکت ضرنه إو  فتک بینه ومرنه

نطیع  أهل   إلغدر  ضکنه ومرنه

إشتهینه  إنضوگ حامضنه  ومرنه

عساها إبّحضکم  إلخنتوا  إلثنیّه

...

ملّینه إو تعبنه  إهوای  ،  وین إلصبر  تالیّه

نچمد بإلحچی  کل یوم ، متغطّی  إبمعانیّه

یربّی إفتح علینه إلباب

عبادک ندعی بإلمحراب

متی یأتی إلفرج و إنعیش ، أحرار إبموانیّه

...

إلسماء یمطر علینه إتراب ، و إلشط  یابس  إبمایه

إنتخینه إحبابنه إلصوبین ، صرخنه إو  ماکو تچّایه

نتحمّل       قهر     چندوب

إلضغط یاتینه من کل صوب

إشما ندعی إلسده مگلوب ، صحیح إلدیره منسیّه

...

سبانه  إلما  یحس  بإلعوز ، هتک   دمّر    إبدیرتنه

چنّه إملوک عدنه إقصور ، إو هسّه إبکوخ منوتنه

إلسبب چی محنه متّحدین

و إلیکبر    یطگ    بإلعین

وین   أحبابنه   إلواعین  ، أشو    کلهم     حرامیّه

...

حرامیّه إو  لفوا   للدار  ،  کلمن   یسلب  إبزوده

تصول  إتجول  بإلأطماع  ،  محّد یعرف   إحدوده

إلصدگ ضاع إو کلاه إلثور

و إلعنده  بخت   محضور

إلوصل للکرسی ذاب إو شاخ ، أطلعوا کلهم أنانیّه

...

إمبارک یا شعبنه إبهای ، إقبل   و   أنت رایدهه

إکل مر و إشرب إلمرّین ، إو ضم  للجای عایدهه

بس تعرف صداء إهزوجات

و إتبشر   إلعدل   و   إلمات

إلعادل ما  یمرنه إو شال ، إلمن   کلهه   شچّایه

...

إخذ درب إلفلاح إو سیر ، إمن إحسین إو إخذ صیتک

و إفدی إلروح  و إلماجود ، صدقانک   و  أهل   بیتک

مو بس أنت رجل إسباع

و إلبیه غیره   ما   یبتاع

إبمیدان   إلجهاد  إجنود ، تظل  تمطگ  إم   شلفایه

...

إخذ بصمه إمن إبو إلحسنین ، وینه إلقاید إنزوره

نلهم بإلصبر چندوب ، إلصبر  ما  یملک   إحروره

إحتر     لا      تظل    بردان

إو موت إبعزّه تحت إلدان

دبّر    و   إفعل   إلمریود  ،  مو  هدّه    إبرعانیّه

...

ما أفاخر ولا مطلوب ، أنت   أهوازی   إبو  إلشیمه

سبع من تخلق إعجوبات ، قطار إو تزحف  إبغیمه

ما  أگلّک   أرید   إلثار

ردت منّک تزیل إلعار

مهندس  تعمل  إبعز   دوم  ،  ترد  سوگی  إبمبانیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 10/04/1401

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ