أ غنی ة حرام علیک
أ غنی ة حرام علیک

أُغنیّة حرام علیک

13 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أُغنیّة حرام علیک

أنا إمتانی إو عینی  إربیّه

بطران  إو  ما  تنشد  بیّه

حرام علیک حرام ، خذلت ألبی بإلإنتقام

و أنا فیک مشتاق

...

أفکّر  فیک  إجروحی  إیهملن

حتّی إمن أبکی إعیونی إیملّن

وینک خلّینی أسمع صوتک ، خل إبألبی إینسّم عودک

أدوی   إبناری   إبکلمة   فراق  ،   و  أنا  فیک مشتاق

...

بالک تنکرنی إتناسینی

بالک  تحقرنی إتأذّینی

ما نام إللیل إو ما أهید ، بشّرنی إبسر یوم إلعید

ما  أتحمّل  هجر  إو   نفاق ، و  أنا فیک مشتاق

...

دومک خلّینی إنا إحذالک

تهوانی إبحبّی  إو أهوالک

دفّینی   إبحضنک   یألغالی ، و  إلعشره   إبألبک  تحلالی

دونک ما أرتاح خاتم بعیونک ونصاغ ، و أنا فیک مشتاق

...

داوینی إبحلمک  داوینی

حب نابض بسمک راوینی

کمّلهه إبقرار إبزفّه و نتصار ، آه آه یا حبیبی بس طال إلإنتظار

کمل لی إلسباق ، و أنا فیک مشتاق

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 13/04/1401

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ