ون ات غرامی ة
ون ات غرامی ة

ونّات غرامیّة

14 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ونّات غرامیّة

شتّت ضعاین هلی إو  صارت  مچبیه إلدار

إبللیل إو علیّه إبعدوا ظل گلبی داوی إبنار

...

جرّیت طوری  إبحزن  بیهم عزیز إلروح

گلبی إنفجر یا خلگ من إلبچی و إلنوح

...

صیّحت محد سمع صوتی إو یهدّینی

وین أصبحوا من  جفوا  لیهم یدلینی

...

ولفی   رکب  ناگته  إو یشّرلی رحلینه

عألخد نهر ظل یصب ینزل دمع عینه

...

سار   إلضعن   و   إبتعد  بعیونه  یبرالی

نیران گلبه أوجرت حاله أخس من حالی

...

شفته إعلی شاطی إلنهر و إتعارفّیت  إویاه

مثل   إلغزاله   یزف   یهوانی  و  أنا  أهواه

حارمنی   نوم   إلهناء  حضّی  إلعلی  ودّاه

إسمه إنرسم بإلگلب إشلون أگدر أنا أنساه

...

أشتم هواهم و أدگ  و ألطم و أرید إهوای

خزّن  علیّه   إلجرح   بس  هوّه  لیّه  إدوای

بإلدرب  واگف  و إجر  و أنشد إلرایح جای

یا ولفی شنهی إلسبب لیش أگطعت ویّای

...

یا ولفی های  إلصور چا  وین أودّیهن

ما نمت  لیلی إبحزن  یمّی إو أحاچیهن

نوبه  یبردن  علی   نوبه   أنا  أعازیهن

أدوی إبنار إو جمر لو ردت  أمر بیهن

...

شال   إلیحبّه  إلگلب  و  إبفرگته    ماجور

یا روحی ونّی إبعجل إعلیه إلگلب مطرور

راح  إو  نسانی  إو  بعد  ترکانی   إلدکتور

مذنب جفانی  إبغدر  ما أگول  أنا معذور

...

شال إلعزیز إو بعد  ما ضنتی أشوفنّه

حسره إبگلبی بگت بس ردت أشمنّه

أاخر إوداع إو جفه  بصورّه أکلمنّه

هوّه إلعگل و إلفکر بعیونه أحبّنّه

...

داوی إبنار  إو  جمر  محترگ  من شافوک

ما أدری أنت إلخنت مدری هلک منعوک

إبسحر  لو  واعدوا  من  عندی إو عزلوک

بإلقوّه  حفروا  گبر  بأسرارک  إو   دفنوک

...

یا  ولفی  دزلی  خبر  بید إلهوا إلّی جای

صوبی و أنا منتظر  عطشان و أنت إلمای

لا  تکسر   إبخاطری  خاطر  أگول إهوای

ما أود  غیرک  أبد  و أنت  إلإلی  منوای

...

ولفی   رمانی   إبسهم   حطّمنی   بعیونه

عذّبنی   یمغث   علی    شافانی   مجنونه

روحی أمحلت و أعلنت بس یمّه مسجونه

أحبّه      ولا     أفارجه   خبّلنی    بچفونه

...

حبّانی ولفی إبوعد دگ بیده یمّی إلساس

أللّه  علیه  من  قسم  خل  ینکر   إلعبّاس

ما  أجبره   یمّه  إلنظر  غیری  لگه  لابأس

لو   خربصوله   إلغزل  حوبتی  عل ندّاس

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 14/04/1401

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ