تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
دکوراسیون منزل
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون آشپزخانه کوچک
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب
کابینت آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
دکوراسیون اتاق نشیمن
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


أبوذیّات سهام إلجارحات s
أبوذیّات سهام إلجارحات
أبوذی ات سهام إلجارحات أبوذیّاتسهام إلجارحاتإلنوایبتنشد  إعلیکم یهلههوأحس بحبابی کاتلهه یهلههأودّیهإیخیّط  إلعیله  یهلههیعریههإو یصیح  إنعال بیّه...إلنظرما عنده کل

أبوذیّات سهام إلجارحات

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات سهام إلجارحات

إلنوایب تنشد  إعلیکم یهلهه

و أحس بحبابی کاتلهه یهلهه

أودّیه إیخیّط  إلعیله  یهلهه

یعریهه إو یصیح  إنعال بیّه

...

إلنظر ما عنده کل أعمی یشبهه

إلطلابه   إترید   راعیهه   یشبهه

إلأکلفه  إبشغله  ینهیهه  یشبهه

یلفهه   إبنار  و   إیذبهه   علیّه

...

إبلواک إو تگنص  إلطایر  ترامیت

و أنا و إعداک بس وحدی ترامیت

إذا ما  تلحگ  إبن  إمّک  ترامیت

بطیت  إو  بإلفله  و   إنغدر  بیّه

...

إبّناک أنسه  إلوفا  إو بیّه تراییت

أنت طایح و أنتظرصوتک تراییت

حشتهم  و  أخذ  إبثارک  تراییت

إبفرد  صلیه  إو حرگت إلبندقیّه

...

إبحضور أهلک یولفی صلفه عینک

إو تظل تنهش إبگلبی  صلفه عینک

تغثنی إو ترد  تضحک  صلفه عینک

أشو ما  کو  خجل   و   إتعیل   بیّه

...

عمر   عشت   إبدلیلی    ونترابی

کبرت إو  خذت   حقّی   ونترابی

طحت  حدر   إلجناوی   ونترابی

إو تگول إفّیه إسحگوه هل أذیّه

...

إلمصایب تچمد  إبروحی  دفنهه

إو گلبی إلغیره ما  ضنتی دفنهه

إلهموم أبعدت  ما تگرب دفنهه

أزامطهه   إبنصر   قادم    علیّه

...

جفه   إلمحبوب  و  إبیا  بلد  ونشال

إبغیابه إلگلب داوی  إبنار   ونشال

صعدنی إعله إلغمم بإلوعد ونشال

إو کسّر سلّم صعودی إو فتک بیّه

...

تا   دلت   دریا   نباشد   إی   رفیق

آنوقت   آید  کشتی   عشق   و وفا

قلب و  روحت  با قناعت  سیر کن

شادی و روزی تو می بینی از خدا

...

ألمعنی:

صفّی  نیتک صیر  کألبحر   إلمریح

تأتی لک  ألسفن  بإلحب   و ألوفاء

بإلقناعه   إو سرّک    إرقیه  لا تبیح

إلرزق یاتی  و إلفرح  بعده إلشفاء

...

إلشفاعه   إبزود  مؤمن  ولهدنّه

إبصلاته إو صومه یشفن  ولهدنّه

إبوکت تلفی   إلسعاده  ولهدنّه

تذل إشیوخ  و   إتعلّی   إلرعیّه

...

إحتفض   من   إلرعیع  إو حکم من شاخ

یهدّم   بیت   إخوته    إبغدر    من شاخ

یذب ضیمه إعلی  ربعه إو گلب من شاخ

إو      یخلّی     إلنار    تسعر     بإلثنیّه

حشیء إلسامع

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 29/03/1401

 


موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ