تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی
Cyberpunk 2077 دانلود بازی


دارمیّات حب و حرب s
دارمیّات حب و حرب
دارمی ات حب و حرب دارمیّاتحب و حربإلمابیه محنّه إو طیب  گلبک  میهواهمومال وگفه إبضیج بس إسرع إنساه...إلقادربعد میعود  متنوعه  إلأسبابلفّیتهجرحه إبشوگ ضمّدته م

دارمیّات حب و حرب

1 تیر 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

دارمیّات حب و حرب

إلما بیه محنّه إو طیب  گلبک  میهواه

مو مال وگفه إبضیج بس إسرع إنساه

...

إلقادر بعد میعود  متنوعه  إلأسباب

لفّیته جرحه إبشوگ ضمّدته ما طاب

...

حچیک مطر بإلصیف  ما یروی  إلگاع

إبسوگ إلذهب کبریت من گلّک أبتاع

...

إتبع حچی إلکذّاب إلحد  عتبة إلباب

أداوی جرح جرحین من غیری ینعاب

...

محتر إو  داوی  إبنار  متردّی حالک

إشمالک تون یهوای گلّی إشجرالک

...

ماکلنی و إنبلعیت  طعمه إبّطن حوت

إتحمّل ضغط و إذنوب لو باچر إتموت

...

دنیا إو عذاب إو موت حال أرده من حال

مال إلحمل  چا  وین  و   إلحملی   شیّال

...

حامل قهر و إهموم إو عیشه إبردیّه

إمتابعنی    إلبطران    ویهد    علیّه

...

إلمس بإلجدر و إیحوس طابخ عصیده

یتنومس  إلجوعان  من   یحرگ إیده

...

نحمل بلاوی إو ضیم کل إلسده إو صار

إلمنّه  یلوحه   إلعار   من   یترک   إلدار

...

أنت ألعزیز  إهوای  تجبل   و   أحییک

إبگلبی سکنت إویای بس مانی ناسیک

...

إشمالک یبد إلذات تنگرنی و إتطیر

عشره إنتهت  ویّاک بس بإلتصاویر

...

وینک إو گلبی إیفور  بس حبّک إدوای

محتاج أشوفک حیل بس مبعد إویای

...

أحّاه   یحلو    إلطول   لو    یمّی   تمتد

عید أفرح أنا إبهای بوسه إو علی إلخد

...

شخصک نبت بإلروح إو سابینی ویّاک

خلّه  إلیگول  إیگول  تدری  أنا أهواک

...

من ولفی إتأذّیت  کل   شیبی   بلحای

و إلّی یگول أهواک خل یگرب إحذای

...

لو   أنت   لو  مارید حد إلمنیّه

إمعذّبنی إچّندوب تضغط علیّه

...

یا ولفی   کافی   عاد     منّک      تأذّیت

إتواعدنی أجی إلملگاک و إتگلّی ما جیت

...

ساحرنی لیل  إنهار  طبعک یغاسی

ما ضنتی أنا أنساک بس أنت ناسی

...

کلّک  حلو   یهوای  ترکک  منیّه

إیطلقن إعیونک نار یرمن علیّه

...

یا نخل یا گنطار  حبّک  مصایب

من إلوسط لیفوگ کلّک عجایب

...

حبّک ذهب و ألماس و إبگلبی مضموم

دایم  أفکّر  بیک   إو   حارمنی   إلنوم

...

أنت إلگلب و إلروح و إسمک نصیبی

لو   أنت  لو  ما  رید   غیرک  حبیبی

...

ریم  إلتحبّه  إهواک  یا  گلبی منعوت

خلینی أعیش إویاک کل عمری للموت

...

تدرینی أغار إعلیک کل ذاتی تهواک

ویّاک  أرید  إویاک  ما  أگدر أنساک

...

دگ دگّتین إرداف گلبی إو نزف دم

مو جرح بیّه إجروح  ما  ضنتی یلتم

...

یابه إلگلب مجروح وینه إلیداویه

ضایع طبیبه وین خل یسهر إعلیه

...

إمعذّبنی  لیل إنهار یا حلو إلعیون

ترمی علی بسهام بسّک  یمجنون

...

یا ریت  أنا  ویّاک  شاطی  إو فرخ  بط

خلینی أعیش إحذاک ورده  إبّطن  شط

...

عینی  تحن  بإللیل   یکثر   بچیهه

یا من غزیت إلروح عینک علیهه

...

ما قصّرت  ویّاک  ردتک  تجلهه

روحی تحبّک حیل بالک تذلهه

...

أنت عزیز  إلروح  و  أنت   إلهویّه

من أشم عطرک حیل ینغش علیّه

...

إلعافانی و إتعنّاک  ما ضنتی إیعود

دلّالی ساب إویاک ما یرجع إردود

...

أنت إلهوی و إلمای  ما أگدر  أنساک

أریدک و أموت إعلیک للتالی ویّاک

...

ماکو درب و أنعاب  إمهدّد  بإلألغام

إبحضنک أبد مانام أحط عطرک إلثام

...

مو گلت گلبی  إویاک کلّک إلیّه

جرنی إبهواک إلموت  حبّک بلیّه

...

إبشوگک أجالع دوم ما   أگبل إلمای

خلینی إبوسک حیل بإلوجنه یهوای

...

ضرنی إلبرد  تعبان  و  إبچلّت  إشتای

دفّینی خلنی أرتاح و إبحضنک إدفای

...

ما تنشد أنت إشبیک عینک جویّه

وینک  عزیز   إلروح   إسئل علیّه

...

یألسافرت   لبعید   دلّالی   یهواک

ویّاک أرید إویاک ما أگدر أنساک

...

إعیونی تجر و إتلوع إحس دربی ممنوع

مثل  إلمطر  ضلّیت  بس   أنزف   إدموع

...

حب إو حرب و أشتاق شوفک یمدلول

روحی محربه إعلیک عطشانه و إتجول

...

یا ریت أشوفک یوم تشفیلی حالی

من غبت ما نشدیت إمضیّع دلالی

...

دمعی یصب  تعبان  راحن إعیونی

لأهل إلهوی إشتاقیت لاکن نسونی

...

عذّبت گلبی إهوای من  صار إلوداع

وینک یبد إلذات حبّک نده إو ماع

...

گلبی إنزرف و إنعاب متسودن إعلیک

إتگرّب علی  یفلان  خلبینی  أحاچیک

...

طبعک  طبع  غزلان  لو   در    یواسی

مو گلت أموت إحذاک شو هسّه ناسی

...

لا تنسه   إلودّاک  و  إلساکن   إویاک

أنت إلگلب و إلروح من گلّک أنساک

...

ربّیتک   إصغیرون  بس   أنا   أفیدک

مو سهله یم أجناب و إتذم عضیدک

...

محزن و أبدل إلثوب ثوب أرده من ثوب

ترمینی  و أنا  أهواک  دانه إبحلگ طوب

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 31/03/1401

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ