هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1401/3
<-Description->

ملمّع متنوّع

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ملمّع متنوّع

من   ماندم  و  تو   همدم  ،  أشفته    حالی   دلبر

إی   دل  مرا   نترسان    ،   دنیا     همینه    دیگر

همپای   غصّه   و   غم  ،  همپایِ   درد   و   مأتم

أین   ألعداله   یا   رب  ، صیف  إو   عطاشا  بإلحر

سکتینه   ما   حچینه     ،    ملّینه     و      إبتلینه

وینه   إلیحن    علینه  ،   نه   یاوری   نه    سرور

ظلم و ستم که پیداست ، بنگر ببین چه غوغاست

حرفِ  حقیقت   آواست  ،  گویا    شنیده     داور

إی   دیدبان   صفا کن  ،   فکری  به  حالِ   ما کن

دردایِ   ما   شفا   کن   ،   دادم   رسیده    هر در

وینه   إلکسبنه   أمانه    ،   یتصدّه    لل      أذانه

یتگنّص   إو   رمانه   ،   وإیسمّی    نفسه    شاطر

چندوب سکته   إچّندوب  ،   نشتم  هوا بإلمگلوب

إلجالس إبداره إو مطلوب ، إسلوبه هذا إو شحذر

تو   گفتی   جانم   آباد  ،   هر  جا  بدونِ   فریاد

زندگی   جایِ  خود   شاد  ،  ولی    نبوده     یاور

با   هر   نداری   مستیم  ، ما  مُرده زنده هستیم

سکوتِ  شب   شکستیم  ، خروشِ  سختی   بنگر

جاسم ثعلبی ألحسّانی 27/03/1401موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات جوهرة ألحیاة

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات جوهرة ألحیاة

ألکدیشه إعرف  لواها  من حباها

إشتبه کلمن  هواها   من   حباها

إلدخل بإلشوگ محزن من حباها

إلمهم  طور  إلوسیم   إلساد فیّه

...

ذهب  حچی   إلمشایخ   دفن وعلام

إلبیت   إبّیته    ینطق   عبر   وعلام

یزینون   إلثقافه    إبأدب    وعلام

إو مضایفهم شفه إلکل هم و أذیّه

...

أون تنشدنی کیف  إلحال  بألحال

زین إو شین أحس مستقر بألحال

إلمشاکل  تسهل   إلتنحدر  بألحال

إبفکر  عگّال    تنهیهه    إلقضیّه

...

إلما  عدهه    ولد   بإلبیت   شلهه

تکد و إتجول بس  ممزوگ  شلهه

إلعدهه حیل  من  إتطیح   شلهه

إلما عدهه تظل ترحمهه إلنساب

...

إلیجول إو حیله زاید  من یعینه

أعمه إو ما شاف دربه من یعینه

سفیه إو طاح  بإلفخ  من یعینه

یظل یاکل  قهر  صبح  إو مسیّه

...

یون إبطور  إبو  إمهیلات  یرگص

یطگ إصبع یفلش إلصخر یرگص

إلیدگ إحچیمی  بإلمیدان  یرگص

یشوف إم  إلعلی  إگباله   ربیّه

...

إی نور هر دو دیده  دنیا  وفا ندارد

دارو ندار و گشتم بی  تو صفا ندارد

تویی أمیر عشقم  تویی صدای قلبم

دیوانه أم و دیگر  مهرت شفا  ندارد

...

وفا  ما  شفت  بإلدنیا   ولا بان

ولا خل  إلحده  إبوعده  ولابان

حبیبی إبهمّی  ناسینی ولا بان

إلیطیح إبضیج بس ربّک تچیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 26/03/1401

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات سهام إلجارحات

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات سهام إلجارحات

إلنوایب تنشد  إعلیکم یهلهه

و أحس بحبابی کاتلهه یهلهه

أودّیه إیخیّط  إلعیله  یهلهه

یعریهه إو یصیح  إنعال بیّه

...

إلنظر ما عنده کل أعمی یشبهه

إلطلابه   إترید   راعیهه   یشبهه

إلأکلفه  إبشغله  ینهیهه  یشبهه

یلفهه   إبنار  و   إیذبهه   علیّه

...

إبلواک إو تگنص  إلطایر  ترامیت

و أنا و إعداک بس وحدی ترامیت

إذا ما  تلحگ  إبن  إمّک  ترامیت

بطیت  إو  بإلفله  و   إنغدر  بیّه

...

إبّناک أنسه  إلوفا  إو بیّه تراییت

أنت طایح و أنتظرصوتک تراییت

حشتهم  و  أخذ  إبثارک  تراییت

إبفرد  صلیه  إو حرگت إلبندقیّه

...

إبحضور أهلک یولفی صلفه عینک

إو تظل تنهش إبگلبی  صلفه عینک

تغثنی إو ترد  تضحک  صلفه عینک

أشو ما  کو  خجل   و   إتعیل   بیّه

...

عمر   عشت   إبدلیلی    ونترابی

کبرت إو  خذت   حقّی   ونترابی

طحت  حدر   إلجناوی   ونترابی

إو تگول إفّیه إسحگوه هل أذیّه

...

إلمصایب تچمد  إبروحی  دفنهه

إو گلبی إلغیره ما  ضنتی دفنهه

إلهموم أبعدت  ما تگرب دفنهه

أزامطهه   إبنصر   قادم    علیّه

...

جفه   إلمحبوب  و  إبیا  بلد  ونشال

إبغیابه إلگلب داوی  إبنار   ونشال

صعدنی إعله إلغمم بإلوعد ونشال

إو کسّر سلّم صعودی إو فتک بیّه

...

تا   دلت   دریا   نباشد   إی   رفیق

آنوقت   آید  کشتی   عشق   و وفا

قلب و  روحت  با قناعت  سیر کن

شادی و روزی تو می بینی از خدا

...

ألمعنی:

صفّی  نیتک صیر  کألبحر   إلمریح

تأتی لک  ألسفن  بإلحب   و ألوفاء

بإلقناعه   إو سرّک    إرقیه  لا تبیح

إلرزق یاتی  و إلفرح  بعده إلشفاء

...

إلشفاعه   إبزود  مؤمن  ولهدنّه

إبصلاته إو صومه یشفن  ولهدنّه

إبوکت تلفی   إلسعاده  ولهدنّه

تذل إشیوخ  و   إتعلّی   إلرعیّه

...

إحتفض   من   إلرعیع  إو حکم من شاخ

یهدّم   بیت   إخوته    إبغدر    من شاخ

یذب ضیمه إعلی  ربعه إو گلب من شاخ

إو      یخلّی     إلنار    تسعر     بإلثنیّه

حشیء إلسامع

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 29/03/1401

 
موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

دارمیّات حب و حرب

31 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

دارمیّات حب و حرب

إلما بیه محنّه إو طیب  گلبک  میهواه

مو مال وگفه إبضیج بس إسرع إنساه

...

إلقادر بعد میعود  متنوعه  إلأسباب

لفّیته جرحه إبشوگ ضمّدته ما طاب

...

حچیک مطر بإلصیف  ما یروی  إلگاع

إبسوگ إلذهب کبریت من گلّک أبتاع

...

إتبع حچی إلکذّاب إلحد  عتبة إلباب

أداوی جرح جرحین من غیری ینعاب

...

محتر إو  داوی  إبنار  متردّی حالک

إشمالک تون یهوای گلّی إشجرالک

...

ماکلنی و إنبلعیت  طعمه إبّطن حوت

إتحمّل ضغط و إذنوب لو باچر إتموت

...

دنیا إو عذاب إو موت حال أرده من حال

مال إلحمل  چا  وین  و   إلحملی   شیّال

...

حامل قهر و إهموم إو عیشه إبردیّه

إمتابعنی    إلبطران    ویهد    علیّه

...

إلمس بإلجدر و إیحوس طابخ عصیده

یتنومس  إلجوعان  من   یحرگ إیده

...

نحمل بلاوی إو ضیم کل إلسده إو صار

إلمنّه  یلوحه   إلعار   من   یترک   إلدار

...

أنت ألعزیز  إهوای  تجبل   و   أحییک

إبگلبی سکنت إویای بس مانی ناسیک

...

إشمالک یبد إلذات تنگرنی و إتطیر

عشره إنتهت  ویّاک بس بإلتصاویر

...

وینک إو گلبی إیفور  بس حبّک إدوای

محتاج أشوفک حیل بس مبعد إویای

...

أحّاه   یحلو    إلطول   لو    یمّی   تمتد

عید أفرح أنا إبهای بوسه إو علی إلخد

...

شخصک نبت بإلروح إو سابینی ویّاک

خلّه  إلیگول  إیگول  تدری  أنا أهواک

...

من ولفی إتأذّیت  کل   شیبی   بلحای

و إلّی یگول أهواک خل یگرب إحذای

...

لو   أنت   لو  مارید حد إلمنیّه

إمعذّبنی إچّندوب تضغط علیّه

...

یا ولفی   کافی   عاد     منّک      تأذّیت

إتواعدنی أجی إلملگاک و إتگلّی ما جیت

...

ساحرنی لیل  إنهار  طبعک یغاسی

ما ضنتی أنا أنساک بس أنت ناسی

...

کلّک  حلو   یهوای  ترکک  منیّه

إیطلقن إعیونک نار یرمن علیّه

...

یا نخل یا گنطار  حبّک  مصایب

من إلوسط لیفوگ کلّک عجایب

...

حبّک ذهب و ألماس و إبگلبی مضموم

دایم  أفکّر  بیک   إو   حارمنی   إلنوم

...

أنت إلگلب و إلروح و إسمک نصیبی

لو   أنت  لو  ما  رید   غیرک  حبیبی

...

ریم  إلتحبّه  إهواک  یا  گلبی منعوت

خلینی أعیش إویاک کل عمری للموت

...

تدرینی أغار إعلیک کل ذاتی تهواک

ویّاک  أرید  إویاک  ما  أگدر أنساک

...

دگ دگّتین إرداف گلبی إو نزف دم

مو جرح بیّه إجروح  ما  ضنتی یلتم

...

یابه إلگلب مجروح وینه إلیداویه

ضایع طبیبه وین خل یسهر إعلیه

...

إمعذّبنی  لیل إنهار یا حلو إلعیون

ترمی علی بسهام بسّک  یمجنون

...

یا ریت  أنا  ویّاک  شاطی  إو فرخ  بط

خلینی أعیش إحذاک ورده  إبّطن  شط

...

عینی  تحن  بإللیل   یکثر   بچیهه

یا من غزیت إلروح عینک علیهه

...

ما قصّرت  ویّاک  ردتک  تجلهه

روحی تحبّک حیل بالک تذلهه

...

أنت عزیز  إلروح  و  أنت   إلهویّه

من أشم عطرک حیل ینغش علیّه

...

إلعافانی و إتعنّاک  ما ضنتی إیعود

دلّالی ساب إویاک ما یرجع إردود

...

أنت إلهوی و إلمای  ما أگدر  أنساک

أریدک و أموت إعلیک للتالی ویّاک

...

ماکو درب و أنعاب  إمهدّد  بإلألغام

إبحضنک أبد مانام أحط عطرک إلثام

...

مو گلت گلبی  إویاک کلّک إلیّه

جرنی إبهواک إلموت  حبّک بلیّه

...

إبشوگک أجالع دوم ما   أگبل إلمای

خلینی إبوسک حیل بإلوجنه یهوای

...

ضرنی إلبرد  تعبان  و  إبچلّت  إشتای

دفّینی خلنی أرتاح و إبحضنک إدفای

...

ما تنشد أنت إشبیک عینک جویّه

وینک  عزیز   إلروح   إسئل علیّه

...

یألسافرت   لبعید   دلّالی   یهواک

ویّاک أرید إویاک ما أگدر أنساک

...

إعیونی تجر و إتلوع إحس دربی ممنوع

مثل  إلمطر  ضلّیت  بس   أنزف   إدموع

...

حب إو حرب و أشتاق شوفک یمدلول

روحی محربه إعلیک عطشانه و إتجول

...

یا ریت أشوفک یوم تشفیلی حالی

من غبت ما نشدیت إمضیّع دلالی

...

دمعی یصب  تعبان  راحن إعیونی

لأهل إلهوی إشتاقیت لاکن نسونی

...

عذّبت گلبی إهوای من  صار إلوداع

وینک یبد إلذات حبّک نده إو ماع

...

گلبی إنزرف و إنعاب متسودن إعلیک

إتگرّب علی  یفلان  خلبینی  أحاچیک

...

طبعک  طبع  غزلان  لو   در    یواسی

مو گلت أموت إحذاک شو هسّه ناسی

...

لا تنسه   إلودّاک  و  إلساکن   إویاک

أنت إلگلب و إلروح من گلّک أنساک

...

ربّیتک   إصغیرون  بس   أنا   أفیدک

مو سهله یم أجناب و إتذم عضیدک

...

محزن و أبدل إلثوب ثوب أرده من ثوب

ترمینی  و أنا  أهواک  دانه إبحلگ طوب

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 31/03/1401موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

هوسات عزاء و فرح

20 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

هوسات عزاء و فرح

وین إخوی إلهد  علیّه  بس  بعد   کافی   إلعناد

إلوحده تجمعنه سویّه إو گلنه حیَّ إعلی إلجهاد

أنا و أنت إمن   إلسریّه   إنگوم  ضد   إلإضطهاد

شیل إسلاحک و إنسه  إلماضی  إنریدک جیدومه

...

أهلنه چا وین  إلشجاعه  إو  وین  صرخات إلرجال

إلغیره ماتت  لو  بعدهی  منّک  أنا   أسئل   سؤال

هاتف إحسین أعلی  صوته   طاعة    إلذلّه   محال

شد حیلک وسط إلملعب و إشفی إزنودک بإلحومه

...

إحسین للحرّیّه حارب  ما قبل ذلّه إبسلام

إحسین ما راید ریاسه راد  عزّه   و إحترام

أبد ما طامع إبحلّه إو لا إماره  إو لا مقام

سیف إبحق یلمع بإلطف ما  دنّگ  راسه

...

إبهوسه  أرید   أبعث   رساله إلکل عشایرنه إلعرب

دمّرتنه   إلطائفیّه   إتّحدوا   بس    کافی     إلعتب

طشّرتنه   إو     ذلّلتنه  إبتفرقه   إو  هیَّ    إلسبب

إحنه أهل إلضاد إو مذهب کلنه أخوان إبهل میدان

...

شال إلبیه محنّه إو طیب  شال إو لاعت إعیاله

حزن حتّی إلمضیف إویاه  إرتحل   قاید  إلخیّاله

تتلاطم علیه   إلنّاس  من   کفّنّه   إو  من شاله

و أحبابه    إتشیّع   حِضرت    حید    إلواساهه

...

حضروا کل  عمامه  إحذاه إمگبّل یمّه غیّابه

شالوا جثته   بإلتابوت  صوب إلمگبره  إحبابه

صدقانه إلعلم نکسوه إو توّن  إلعرب سچّابه

یا عینی     إبچی     إعلی     إلبیه     هیبه

...

شاع إلخبر   مات   إلحید   محزن   حتّی   دیوانه

إلغریب إیشیّع إتعنّاه   إو   علیه متوسفه خوّانه

عجید إو عادل إو محبوب وفی و تقدره صدقانه

شال    إلبیه    هیبه    إحزن     گلبی      إحزن

...

یا بدر   إلیشع   بإلدار    وینک    جیت     أزورنک

شفت ناس إبملابس سود إرتخیت إو صحت  أندبنّک

گالولی   إرتحل  هل  یوم  إببطن   گبرک    و أمرّنّک

إمودّع   بأللّه   إمودّع   و  إحنه   إبدربک    مشّایه

...

سئلت إو شنهی إلنیران تطگ چیله إبأثر چیله

گالوا عرس بیت   إفلان   إبنهم   عرّس   إللیله

حلو مثل  إلگمر  و إینور شهم  ماخذله إکحیله

أهلاً بإلعرّس   بین   أحبابه  إو   إمّه   إلزافوفه

...

هلاهل  و إلسلف  فرحان   عرّس  بطل   خوّانه

یستاهل  أسد   منعوت   گاعد   سدر    دیوانه

إلعروسه إویاه إید إبإید إلورده  إبسدره نیشانه

بین   إخوانه  إو   بین   إعضاه   أهلاً    بإلعرّس

...

کشخ لابس ملابس  بیض  إتقدّم  یم إلکحیله

إبیمینه إلورده من کل لون و أحبابه إلتهنّیله

وفی إو ما ینکر إلطیبات و أصحابه إلتباریله

إمبارک و أللّه  إمبارک  و  أنت    إلملزومه

...

إلشکر زاید  أقدمه   إلیوم  للیواسی إو یبارینه

هله إو  میّت هله  بإلجای   متعنّی   إو یهنبینه

إخو صاحب صدیق إو جار حضرونه إلتهم بینه

إمعرّس و إنتم خوّانی

گلبی   إبحبکم  دلّانی

یتزیّن  بیکم   دیوانی

إلقادم لینه إنقدره إو نوفیه إبیومه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 21/03/1401       موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

دارمیّات ترک إلحبیب

17 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

دارمیّات ترک إلحبیب

إلشابع قهر ویّای حالی إعلی حاله

مَقبل  صلح  ویّاه و إبظهری  فاله

...

جرّبته  ولفی  إسنین  ما حن علیّه

حیف إلتحبّه إلروح شچ رمحه بیّه

...

عمده إو غلطت إعلیه بس ردت أجربه

إبشتمه إو حرگنی   إبنار  ما بعد أحبّه

...

إنهار إلتحبّه  إلروح  یا  ربّی   شافیه

تابعت دربه إبللیل بجدومه أشم بیه

...

إشما أجربه إلمحبوب ضم طبعه إلیّه

کضّیته   مثل   إلطیر   بثنین    إدیّه

...

تسحرنی گلّی  لیش  إو  تخرج  بإلموال

إبسحرک أحس تعبان و إمدهور إلحال

...

ما بعد أگول إهوای إو ما بعد أمر بیک

عوف  إلدرب  مفتوح  و أللّه إلیجازیک

...

طبعک عرفته أرکاد ما بیه  فراهه

چنّک جراده  لیش  بإلفم خراهه

...

أدری إلیحب خسران متکضّه إلحدود

إمبارک کشفتک زین بطباعک إلسود

...

ما تحترم ملسون  روح أللّه یهداک

باخر دقایق زین قررت أنا أنساک

...

مکیاجک إمحلّیک  من  دونه   ممرود

حب و إنتهه إبهل یوم ما ظنّتی إیعود

...

یا وسفه وکتی إویاک ضیّعته مغشوش

گبّلته حبّی  إو  مات   لتودی إطروش

...

محتار أون إسنین بیّه   إلوکت طاف

یا دنیا لیش إویای ما عندچ إنصاف

...

عمری إنتهه إو خلصیت متحسّف إهوای

کلمن   أحبّه   إیگوم   یتحایل     إویای

...

لتظن أشوفک یوم  لتفکّر  إو شاک

عفتک بعد ما أعود روح أللّه ویّاک

...

چم مرّه  گتلک  جوز  و إلزم  حدودک

راسی إنترس بیه شیب کلّه إعلی مودک

...

لا لیلی نمته   إعلیک  لا  گلبی    مرتاح

إنگابک کشفته إبغیض فرّحنی من طاح

...

گالوها  إلعگّال  إلسانک   حصانک

إلصنته صان إویاک و إلهنته هانک

...

طبعاً عرفتک  زین  و  إلّی  خفیته

إتعرّف إبنفسک حیل گلبی سبیته

...

خویه إنتهت ویّاک ما بعد  أمر بیک

إترکنی  وحدی أرتاح  أللّه  إلیخلّیک

...

چنّه عمر  صدقان  فات  إلوکت   فات

و إبگلبی لیله إبیوم حبّک نده إو مات

...

یا وسفه ما حسّیت  حب ولفی من عای

عاشرته بضع إسنین إو شچ رمحه بچلای

...

شارد و أنا إلمطلوب إو تتحاشم إحذای

گلتلهم  أنا  إویای  گضبت عدس های

...

هم تدری شنهی إلصار کامل عرفتک؟

بزّیتک  إبکلمات    کلّک    کشفتک

...

إمسافر و أفکّر  بیک  ما  نایم إللیل

من بعد وین إتروح یا نجمة إسهیل

...

إلحصل حیل  إویاک  أنت   إلردتهه

تتحایل إویه أهواک عیله إو عدتهه

...

بینک إو بینی  أسرار  خلیهه سکته

جرح إلگلب ما طاب أنت إلفتگته

...

سرّک یظل  مظموم  دار  إبّطن دار

من بعد ما بعدیت کل إحنه أحرار

...

إشورّطنی   أنا  إویاک   کلّک     أذیّه

إلسانک طویل إویای إو عینک جویّه

...

(أبو فرات ألحمدانی ألبصری قال:

ما طاری جمله إبشین للطیّب إلذات

مثلک یجاسم وین خِل ألگه هیهات)

...

یا بو   فرات   إلروح    ملیانه    بهموم

و إلدّنیا صعبه إویای یوم أرده من یوم

..

(ابو فرات الحمدانی البصری قال:

بإلذهب   ما   ینقاس  خِل   العرفته

ألماس إو اوصفه اشلون بإلّی شدهته)

...

ادری إلدهر خوّان إیعذّبنی للموت

أنت إلسبب  ظلّیت  تایه  بإلبیوت

...

تجرح و أداوی إجروح  بسّک یدولاب

حیّه إو تلف و إتدور ما تعرف أحباب

...

حیل أرد أصیح أُفّیه  هسّه إستراحیت

مات إلقهر و إلضیم من منّی بعدیت

...

متوسّف   أنا     إبهای    ماودّعیتک

گتلک و إعلّم بیک إمن إلشر نهیتک

...

هسّه إلدرب مفتوح خل شرّک إیفید

چم مرّه  گتلک  جور  تگرص یعربید

...

لا تلتمس ما دعود  کلفه إلطلابه

صیتک طلع منعوت مثل إلربابه

...

سلّمتک  إلدلال  إو بکتاره إلعیون

عذّبته لیش إتخون إسمع یمجنون

...

ما طالعتنی زین و  إعرف صفاتی

ما بگه شی  ویّاک  بس  ذکریاتی

...

تذکرنه  یوم   إلعید    دگّینه    إلحدود

و أنت إلسبب جفّیت لا تبچی ما أعود

...

یتعذّر     إلغلطان    بإلدّنیا    مریود

و إمن إلگلب لو طاح ما یرجع إردود

...

إمتابع یجرّب بیک بأطباعک إو شاک

کسریته گلبی لیش  چی  گلبی حبّاک

...

یغلط عبث مچلوب و إلعینه ملسه

و إلّی   یهین   إجواد  رایدله هلسه

حشئ إلسامع

...

بعدک تحن بإلروح  ما ظنتی أنساک

أفرک إو داوی إبنار چی گلبی یهواک

...

ربّیتک إربه إلطیر شلتک بدیّه

متعجّب أنا إشلون تزعل علیّه

...

عشره إنتهت ویّاک حب إو دفنّاه

لاکن کلامک شین ما ظنتی أنساه

...

إلیحب یحب للموت  یتعدّه  کل شی

یفدی إلگلب و إلروح و إلمیّت إو حی

...

هسّه أنا أفکّر بیک  متندم   إهوای

ادری إلندم میفید بس ترکک إدوای

...

جانم خدا حافظ  بی تو می مانم

نام تو خواهد ماند  بر  سر زبانم

...

گویا دلت تنگ أست خوابت نبرده

یاری که  رفته  دور    بر نمی گرده

...

یا من تعبت إلروح شد حیلک إو گوم

شافی  حیاتک  حیل  لا تبقی   ملچوم

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 18/03/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات مای إلبحر

16 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات مای إلبحر

فهد   بخلاقه   گرّبنه  وحدنه

فهد  بإلحومه سابگنه وحدنه

فهد عون إلمضاربنه   وحدنه

فهد ما حارب إسباع إلوطیّه

...

إلنزع ثوبه إو لطم بإلسلف ینشاف

إو مای   إلبحر   بإلغبگات   ینشاف

تعرفه   إلزین    بإلصعبات  ینشاف

و  إبو    إرویشد   یفر     بإلموزمیّه

...

إلبیه  إجروح  بید أحباب ینزار

إو گلبی من قلیل  إلعگل ینزار

إلیهد بسلاح یوم  إلضیج ینزار

إلیشیل إلرایه   قاید   للسریّه

...

إلوگف عون إو بنالی منسه بانی

و إبو إلحوثه إبتلانی  من سبانی

یظل  حچیه   بذانی  من سبانی

إلیذم خلگ  أللّه  ماله  قابلیّه

...

خسر کلمن  فتک  نفسه  وذلهه

مع أجناب إو گطم سرهه وذلهه

إلکرامه  إتشیل  من داره وذلهه

یخف  عد  مرته  ترثیه   إبردیّه

...

إلزمان   إسباع   خردلهم  وذلهم

کثیره   إهموم    زوّدهم  وذلهم

منع روس  إلتساعدهم   وذلهم

إبغربه إو  طومروا حدر إلوطیّه

...

إستمع طبل إلضبوح إلیرن شیخان

إبشی وگفوا دفاع   إبعلن   شیخان

إذا  شفت  إلرعیّه    إتغیر  شیخان

حقّه   إلینتفض    راعی      إلثنیّه

...

حمل شایل  فخر  صیتی ولاعن

إرماح إتشابکت  صوبی ولاعن

إخوی إلضیجی ضمّیته  ولاعن

علیّه  إو  صاح إحرگوه بإلثنیّه

...

إلخبث و أحبابی سحگاهم مردهم

إلملح و إلزاد   ما   جرهم   مردهم

إلما    وگفولی    بإلشدّه    مردهم

إسباع   إضباع   لو   کلب  إلرعیّه

حشئ ألسامع

...

یگلبی إحزن علی  إلطیبین خوّان

إو طفلهم ما طلع  بإلعون  خوّان

بعض خوّان  بس  بإلإسم   خوّان

إبضیجک  ما  تجد  منهم وصیّه

...

إلتبع  مرته إو  فرس  مارید مرته

دواها  لحم مشوی  إیکون  مرته

شلع گلب  إمّه و أطعم بیه مرته

عثر و إسم أللّه گلّه  إکله إبهنیّه

...

إبرحابه ما یرد  کل  همج لابأس

لأن ثوب إلخزی  بإلجمع  لابأس

إبسلاح إلظالمک لو  تهد  لابأس

ولاکن هلک  خط  أحمر  إلیّه

...

إحترمتک  حیل  حبّیتک    وجیلک

أنت إو کل   هلک  ربعک  وجیلک

إشترید أجمع إطیور إلحب وجیلک

إلرضاتک  و إندگ  إحچیمی سویّه

...

إلبخت لهل إلبخت  سایه  ورایه

حچی إلحگ  یعله ما ینزل ورایه

صدمنی  إلحافظ  أسراره   ورایه

یسد بإلسانی  لا أفضحه إبقضیّه

...

إلبیهم غیره  مر  بیهم وصلهم

أحباب  أعزاز لا تگطع وصلهم

ما   تکتل  حیایاهم    وصلهم

ینطونک  عزم  حیل إو شفیّه

...

صدیقک  خلّک  إیضرّک  وخنلک

طبل ممزوگ ما  دن لک وخنلک

إترکه  إلما   یظم   سرّک   وخنلک

إلتصطر إلحچی إحیود إلعبقریّه

...

أبث   بشعاری  لیل   إنهار   بنّت

علایم   للیحبنی    أظهرت    بنّت

إعلی کل إلعالم أعلی  إیشان بنّت

و أطهر إلخلگ من کل هم وأذیّه

...

إسیوف  إلما  تگص   بإلطبر  حشهه

فقط    بإلظاهر    إلمحتاج   حشهه

إجنیلک کل حدیده إبضرب حشهه

تبرج   بإلنسل   لو   گرب      ضیّه

...

إلبیه غیره إو حمیّه إو بعد ویعین

إو هله بإلصانع  إعجوبات  ویعین

مو فد  ویع   بإلّی   خان   ویعین

إبهله  إو  بإلچبد  موتاته   إبردیّه

...

إلتبس ثوب  إلعرب  و إفتر وغربیه

إبمعاته إرکب إحصان أسمر وغربیه

لبس  وجه   إلأسد   ماعز   وغربیه

إندحر   ذئب   إلمهاجم  من ضحیّه

...

إنطمر یألما إلک صرخه دعانی

علیمن   منتکل   صابر   دعانی

أشکره  إلمهتم إبشانی  دعانی

یعمر إلبیت  و  إیطهر إلثنیّه

...

إبگاع إلصبخه  ذوقی  إبرشگ  من ثار

ولا   أطالب   أحبابی   إبحرگ   من ثار

إنگلب قلمی  رصاص  إو فشگ من ثار

إبگلب  کلمن   عدو   خاین     خویّه

...

شهم یإلسامح  إلصاحب  وعدله

إبغیضه إو  یذکر  أفعاله  وعدله

إبضمیره إو ما یجد غیره وعدله

إبحنانه إو حیّه بیه بأجمل تحیّه

...

إلقناعه   إتمثّل    إلرجّال    بلعان

و إلیضکّه  إلفقر   ینشاف  بلعان

إلکریم إبضعفه یکرم  ناس بلعان

یقسّم   گوته   ما    بین   إلخویّه

...

إلمثقّف کون صاحب ذات ونصاف

إو من مای إلکدر  یعتزل  ونصاف

علینه إبواجب  إنجر ناس ونصاف

علی   درب   إلعداله    إبمرحمیّه

...

إلبشر مو کل وکت حالی ومر بیه

إو ربّک   طابع   أخلاقه   ومربیه

إخو خیته إلیزهی دیوانه  ومربیه

و إشرب  گهوته   إو   زور إلثنیّه

...

إمتانی  إلواعدنی   إیمر  علی مال

ندبته  إیساعد  إبحملی  علی مال

إعتذرنی إبصوته سمعیته علی مال

إو  علی  تشهد  إبضیجه  إلبندقیّه

...

یگلبی إحبابک  إلزهدوک ولهم

غرگت إببحر بیه حسبات ولهم

إلصبر  صبّرته   أنعّم   بیه ولهم

علی إلشال إو  بعد ما مر علیّه

...

یألمعاند   ثگل    شوگی    ولک روح

إشگد یطحن خبث گلبک ولک روح

حبیبی   ما    أعوفنّک    ولک  روح

و إلک   دزّیتهه    إبعیدک    هدیّه

...

إلرجال   إبگعدت   إلدیوان    وتحل

تحرم   إلبیه   ضرر    للنّاس   وتحل

حلال   أللّه   إبسهر   تبریه   وتحل

إو تصفّی إلخابط إو تبری إلضحیّه

...

إلغیره   إلعدنه  درّت   من کتلهه

إلیکحّلهه        عمامه     منکتلهه

إبحلال إو  مال   طمهه  منکتلهه

کتلهه إبن إلغبی إلبیه شر و أذیّه

حشئ إلسامع

...

إلقلم  خلّه   إلک   تفگه وهد بیه

و إشعله إبنار من   ضرّک  وهدبیه

إهدیب إویاک و  إتنومس وهدبیه

یصیرو   لک    فشگ     بإلموزمیّه

...

إبجمعنه إحنه إنتکاتف بیتهنّه

إو کلام  إلراقی   یشفی  بیتهنّه

گمر   ضاع    إبأملنه    بیتهنّه

ندوره لو  نظل   نشتم  هویّه

...

جرح إلیدّی  دم   فد یوم ینزار

علی إلبیهم کفایه إلگلب ینزار

مگام  إلما  یشوّر   عبث  ینزار

إلیدور إمراد یعجز یطر فیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 16/03/1401

 

 

 

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

تجلیبیّات ثیاب إلسود

16 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

تجلیبیّات ثیاب إلسود

أسهرنّک یلیلی إو   للصبح  ویّاک

بعد منّی حبیبی إلگال  ما أنساک

...

أتصل   ولهان   ما    جاوبنی    نقّاله

إبفکر ضلّیت ما أدری إشسده إبحاله

متی  و   إیعود  و إلفرگه  إلی چتّاله

أنا إویاک  ما   تدری  إلگلب  یهواک

...

إلگلب یهواک سایب ما ینام إللیل

أعاین  للصور بس إلدموع  إتسیل

ما أدری  شسوّی و  إلفکر   حیران

أون مندوم  بس إمعذّب  إلجیران

أعیش   إبذکریاته  إلسکّر  إلبیبان

گلّی  إبیا    بلد   یمسافر   أتعنّاک

أسهرنّک یلیلی إو   للصبح  ویّاک

بعد منّی حبیبی إلگال  ما أنساک

...

گلّی   إبیا   بلد   و     أتعنّه    أشوفنّک

فرد   لحظه   أبوسک   و أرد    أشمّنّک

عزیز إو غالی  عندی یبو إعیون إلسود

إشلون أگدر أزورک و  إلدرب  مسدود

شگل إلگلبی أسکته و   إلگلب ممرود

لبست إثیاب سود إو   عازی   إلعازاک

أسهرنّک    یلیلی    إو   للصبح   ویّاک

بعد منّی   حبیبی   إلگال   ما  أنساک

...

عازینی   إبغیابک   راحن   إعیونی

شگّل  للنّاس  لو   رادوا   ینشدونی

أگلهم  ضیّعیته  إبلا  وداع  إو شال

أگلهم  نکر  حبّی  إو  ضیّع  إلدلال

أگلهم یجی  من  بعد  إلظهر خیّال

شگولن أللّه لا   یرضا علی  إلودّاک

 أسهرنّک یلیلی إو   للصبح  ویّاک

بعد منّی حبیبی إلگال  ما أنساک

...

لا   یرضا   علیه   إلدهور    أحوالی

جابالی  مصیبه  أتسمّی  بیه   غالی

عذّبنی  إبعشرته  إو ما شفت راحه

سد  باب  إلفرح  ضیّع لی مفتاحه

هم   إبهم  عمر  خلّصته  بإلساحه

حب ، أنت عدو، یا ریم من وزّاک

أسهرنّک یلیلی إو   للصبح   ویّاک

بعد منّی حبیبی  إلگال ما أنساک

...

من وزّک  علی  شایل  خشم و إتکور

تتشیّم   تکشف  إلراس  من   إتدور

تحرگ  گلبی  و إشلون  أللّه یرضالک

تعذب   إلبیه  محنّه  إودوم یهوالک

هم   تقبل   تشب  نارک    إبدلّالک

من حقّی أعترض و إتواسی إلواساک

أسهرنّک  یلیلی  إو   للصبح   ویّاک

بعد منّی حبیبی  إلگال  ما  أنساک

...

من حقّی أعترض  لن  ما  شفت طیبک

تابعتک   طفل    لمّن    کشف   شیبک

من  تحتاجنی   تدعینی    أمرّن   بیک

تضحکلی کذب ترضینی حتّی أچسیک

أضمد إجروح گلبک  بإلدموع  أرویک

صایر   لک   حمایه  و   إترک   إلأذّاک

أسهرنّک  یلیلی    إو   للصبح    ویّاک

بعد  منّی  حبیبی  إلگال   ما  أنساک

...

صایر   لک  حمایه  إعله إلسدر غافی

و إبمرضک   أشیلنّک    علی    إچتافی

ما   بیّن    تعب      ویّاک      نکریته

ما    تذکر   إبگلبک     یوم     داویته

گلّی   إبیا   سبب  و   إشلون   ترکیته

حبیب إلچان کل عمره إبنفس  یفداک

أسهرنّک   یلیلی  إو    للصبح    ویّاک

بعد  منّی  حبیبی   إلگال  ما   أنساک

...

فادیلک   گلب  و   إلروح  ویه  إلعین

متأسّف  یحب   محّد    یوفّی    إلدین

أنا   ملّیت   موش   أنت   إلرحت آنی

ولا    أریدنّک   أنت   إتصیر    دفّانی

خلّانی    إلوکت     بإلذلّه       خلّانی

صح أنت  إلجفیت  إلیوم أرید أنهاک

أسهرنّک  یلیلی   إو    للصبح   ویّاک

بعد  منّی   حبیبی  إلگال  ما أنساک

...

 جاسم ثعلبی ألحسّانی 17/03/1401

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

أبوذیّات صهیل ألغایرات

14 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

أبوذیّات صهیل ألغایرات

یطیر إنقل   سلامی   إلمحب   سلمه

إفرش جنحک إو صوبه إقترب سلمه

إو   گلّه  إلروح  مشتاقه  إله  سلمه

تحن  ما    نامت    إللیل     إبهنیّه

...

أحن   للّی   هوانی   إبتعب  ودّیت

إنجرحت إبشوگه میّت جرح  ودّیت

إبیوم   إلبنت   إله   بوسات ودّیت

عزیز  إو    بإلگلب   غالی     علیّه

...

إلجفونی لیلی ما أنامه وردهم

علی نسّم  هوا   حبهم  وردهم

یریت أسمع نظر منهم وردهم

بعدهم   عألعهد   حد  إلمنیّه؟

...

إخمدی  إلصوت  یم   ظالم   وسحبی

یروحی   إو  سرّچ   إبهیده   وسحبی

جرحنی إو دم یصب جرحی  وسحبی

إبجیشه  إو  زاد    وز  ربعی    علیّه

...

إلکحیله إلبإلحرب ماتت  وهلهه

علیهه  إلدمعه   أجرّنهه   وهلهه

أعزّی أهلی إبفقگد بتهم وهلهه

عجیده  إو خالی مربضهه علیّه

...

إلمصایب چفّننی  حی  لفن لی

إو تهرّبت إبکتر  ثوبی  لفن لی

صهیل إلغایرات أسمع لفن لی

إو یعیننّی  إبحرب  ظالم  علیّه

...

ختلنی     إلدهر     یسّرنی     بهامای

إو جرح جسمی إبدرب صبخا  بهامای

إشمسد درب  إلنزف  بیه  دم بهامای

إلملح  یلبگنی   و   إیخل  روحی إلیّه

...

متربه  إدیارنه  إندفنت   من ألعای

إو سمع  بإلنایبه  ألعالم  من ألعای

إلگلب سل ریت أبدلنّه من ألعای

یدگ ما  یوگف  إبکل هم و أذیّه

...

إلراد    إیدنّس    إدیاری   وهم له

طمع عنده إبذهب جاری وهم له

إلما  بیه  غیره    للنجده   وهم له

أحتفظ  بأمجاد    خوّانی    إلأبیّه

...

إلوطن ما أبیعه  للغازی ولبصم

إتراب  إو لا    أسومنّه    ولبصم

هله  إلابطال و  إلأبکم  ولبصم

إبحمه  إلولّاده  ما  تخله إلثنیّه

...

إجناب  إلما   جنولک  فخر  ولهم

إترکهم دگ  صبر   من  تصر ولهم

إلغلاء و إلعطش  زاد إلفقر ولهم

إو حتّی إلماجده لا تنجب أعراب

...

یدیرة هلی گلبی إحتصر  ونلاچ

ولانی خرک و أتبع غرب ونلاچ

مو لگمه  طفیفه  أنعلچ ونلاچ

أسحگه  إلراد  یتهمنی  إبردیّه

...

یحید إعزل عندهه  من  یردهه

إلعروس إلضیّعتهه  من   یردهه

إسباع إلغزت للطگ من  یردهه

ترید  إلثار  من  گوم  آل   أُمیّه

...

إبأرضنه  إدیارنه  إو  نهران ونبات

نشد حبل  إلوصل   یتّصل  ونبات

هذول إحنه إلنشامه إنغیر ونبات

إببطن قصر إلیضدنه إندچ سویّه

...

إبدیرمهه     إلهذیله     ملّختهه

إلکوشه  من    نسلهه    ملّختهه

إبملابسهه   إو   تفرفر   ملّختهه

إستعارتهن إو تلعب طوط حیّه

...

إلتدلل  إمهه  خلهه  ساعه بیهه

ساعه  أکره  خبلهه   ساعه بیهه

تشمّرلی   بدیهه   ساعه   بیهه

علی إلمعده ثجیله إتغث خفیّه

...

إلعنده وفه   إتقل  إعضاه من قل

إلذهب ما یرخص  إبمعناه من قل

شبه جمره  صرت  ما فوگ  منقل

إحترگت   إبنار   دوّونی   إلخویّه

...

إلدر جر گومه ضدّی إو کثر ولمای

شرگت إو ما  لحگنی إلنفس ولمای

إخوی   إلحطّمانی  إو  زاد  ولمای

گعد  لعدای     یوم     إلموزمیّه

...

أنام إو بس تجینی  أفکار   ولحم

یبس جسمی ولا ظل شحم ولحم

بعد  ما   بیّه  أشل إجروح ولحم

غدرنی   إلشیب  و ألامی إلخفیّه

...

إلدّنیا  إتشد  عزمهه  من تراها

خیر إو  شرهه یشهد  من تراها

إلأخو لو جوّی یبعد  من تراها

إیتحمّه إبنارک إو أنت ألتچیّه

...

یگلبی   إتعاتب     إلهارب   ولکمال

إشتظن یبقی  إلک   ساعد   ولکمال

صحت یا إخوی  دگ  حملی ولکمال

رکب  فوگ  إلحمل  و   إیدچ  علیّه

...

إغیر  أللّه   فلا   أطیعن  ولادای

إمن أهلی ما شفت راحه  ولادای

دوا   ما   یاجد   إلعلتی   ولادای

گمت بدموم جرحی أغسل بدیّه

...

ما  أهم   إبشلل   جسمی  ولگفای

إبسبع  إبحر   عبر   گلبی   ولکفای

یخوی إلچنت إلک  هیبه   ولکفای

إنکرتنی إو دوبحت شنهی إلقضیّه

...

یخوی   إتعیش  من  خیرک ولامان

إبّطن   بیتک  یدگ  گلبی   ولامان

کلت و أشربت من   حالی  ولامان

گرب موتی إو صرت للحگ ضحیّه

...

لخوک إبن إمّک أسعد ونت  باره

إبضیجه  إو  لا  تعوفه   ونت باره

متی     یوصل     خبرکم    ونتباره

إو نطوف إلماضی  و إنعیّد  سویّه

...

إنجرحت إو سال منّی  إلخجل بطّین

إو حچی إلعذّال وسط ألگلب بطّین

کلام   إلّی   یخل      یندفن    بطّین

یخضّر   شوک   منّه     إیبز     بدیّه

...

إمجیّش    للمصایب     ونعلامک

إلعریضی أرجوک کفنه  ونعلامک

إبوک   إبنار  أشعله   ونعلامک

توز   تفتن   تخل   کلّک   أذیّه

...

سلامک طوب صلصل من تجنّه

وجودک هیبه یهنه   من   تجنّه

أحس کل یوم عیدی  من  تجنّه

و أحس   بإلفرح  عطّر   بإلثنیّه

...

إلتودّه  طیر   و   إیغرّد   بألعطور

غنی إو لو یعمل إیبایع   بألعطور

إلتکرهه إلروح إذا یسبح بألعطور

إلعطر  ینکِره  چی   لامس   بلیّه

...

شرید أعتب علی ألصاحب وجربه

صرت له سیف أدافع  له  و جربه

إبیوم   إلطاح   ما   عفته  وجربه

حملته  إو  گام    یتمزهد    علیّه

...

ولع من ضیمی زاده إلولف ولعین

عزیز   إو   ذاب   بإلدلال   ولعین

حبیبی  روحی فدوه إتروح ولعین

مکانه  إبّطن   گلبی   إیلوگ  إلیّه

...

علی   یا   حال  تابعنی ویاهم

حبیبی إتزیل چم حسره ویاهم

إویای  أنت  علی  گلّی  ویاهم

إبشبابک  گول بس لتضم علیّه

...

أدگ  إبیوت   لهل   إلذوق ونشر

و أبین   إلحق  و  أبالغ بیه ونشر

ولا أحب إلرذاله  أنغسل    ونشر

إبیقین أکتب و أثبت إلعز هویّه

...

غیر  إرضات  ربّی إبهمس منسر

ولا  أتابع   لئیم   إلخلگ   منسر

علن أحچی  ولا   ضمّیت   منسر

إلعلی و إلمو  علی دفته  إبوصیّه

...

إلرجل بإلگعده کون إیصیر مونس

إبحلات إلطگ مهاجم کون مونس

إلجن طاعت لبو  ألحسنین مونس

ألنّاس   إتّخذته     قاید     سریّه

...

إلدلال إبکبری  ذبنی  کلفتالی

إلشعر ینطق إبإسمی  کلفتالی

أحس   بأخر   زمانی  کلفتالی

إندفن  و إلنّاس  تتلاطم علیّه

...

إلأدب   مثل     إلأودّه     کلّمیته

أسهرت    ویّاه     لیالی    کلّمیته

شفیته   إلعنده      ذایه   کلّمیته

إو حییت إلمات عگله إو فز بدیّه

...

إهلال إلفرح و إلعز  من یهل بی

إبعید إو چایی  عطّر من یهل بی

أحب خطّاری ینسر  من  یهل بی

أبی إلدرّبنی   أحیبیی  إلمر علیّه

...

شلت حملی  إبزمانی من قرانی

ساذج    للأذانی      منغر   انی

عشت عمری إبأمانی من  قرانی

حیاتی إلهور و إلشط  جنّه إلیّه

...

إلحب نار إو  چوانی  من هویته

دخل گلبی  إبأذیته    من هویته

عرفت إلشوگ و أصله من هویته

یسهّرنی  إو   یظل  یضغط علیّه

...

إلیون  بإللیل  ینحب  ونته منّه

عزیز  إو  شم   عسلنه  ونتمنّه

یریت  إیشیل   یمنه    ونتمنّه

مزار إیصیر  إلی صبح إو مسیّه

...

إلتحبّه إلروح یضوی  من ربیته

طفل و إیناغی بیدی  من ربیته

کبر و  أبعد   علیّه  من   ربیته

یدلّینی   و   أکرمنّه    إبهدیّه

...

 یحب چندوب أوکلنّک ولفلاک

ولا     چنّی     أودّنّک   ولفلاک

بعد ما  بیّه   أباریلک    ولفلاک

إشمکرمک  تنگلّب  حیّه  علیّه

...

یحن گلبی   إبغیابک   ونت داری

عزیز إو ما أسومک   ونت   داری

حیاتی أنت إو مهجتی ونت داری

أعیش إویاک  کل  عمری   إبهنیّه

...

إمشبّگنی إو جفیت إو شلت بسلاک

إو   روحی   ورّطتهه  إحذاک بسلاک

إصبر لی عندی چلمه  إویاک بسلاک

ترد  لو  ما   ترد   فک   حبل   إدیّه

...

إنکرتنی إو هدّماک إلوکت بل حل

إو حبّک   ساکن  إلدلال   بل حل

أنتظرک گلّی  و إشفکّرت بل حل

تحب لو  ما   تحب   بیّنهه ألیّه

...

کرّرها      صلاتک     من     عبتهه

إو شهل   إلعین    تنغر  من عبتهه

ألخیره      معرفتها     من   عبتهه

إو کشف کعب إلرجل یفضح عفیّه

...

خزرنی  إو  کسّرانی  من هوانی

گمر و إیشع عمانی من  هوانی

وگف یمّی إو سئلنی من هوانی

گتله أنت  إلفتی  إلبیک إلأذیّه

...

إحترگت  إبنار  تلهب  من شفتهه

علی مرّت  إو  مسحت  منشفتهه

عسل تمطر  مصایب  من   شفتهه

ردت بوسه  أرفضت  زعلت علیّه

...

صخر جلمود یا صبری وعانه

إلزمن درّسنی بعلومه وعانه

إتحیّر گلبی  وی  بانه  وعانه

إلسعاده  إبیا  کتر تلفی علیّه

...

علیمن دمعی   متراکم وهیله

إلسعاده ما جفت عنّه  وهیله

یعطّر حضّی بیه ورده وهیله

أشمّن یا کتر  بیه  طبّه   إلیّه

...

إعیال أهل   إلمجد   شتت   ولمهه

إلشهم و إبن إلشهم یحمل ولمهه

روحی   لیش    أجازیهه     ولمهه

إلنّاس    أجناس   طخّت   للأذیّه

...

أظلمت ما بین إلمرایض من ألحای

حیایه إهوای تتلاعب   من  ألحای

شباب إو شیبی یتلامع من  ألحای

مصیبة    کربلاء    عادت     علیّه

...

لئیم إو ما یهم   جمعک    وضرباک

إبسکوتی إو عون إلی ربّی وضرباک

إبّناک   إضعیف  ما  قادر  وضرباک

یتامه   إطفالک   إتظل  صعبه إلیّه

...

حسبت  أنت  إنتکالی   ونت یاهی

توّن   ما   فاد   ونّک     ونت یاهی

إبشمس و إبفی نطرتک ونت  یاهی

إبّاب   أهلک   سبع   طالع     علیّه

...

ألأودّه    عاشریته    من هویته

و أبو إلوجهین  زعته من هویته

أعرف  إلزلمه  کامل  من هویته

یطم بإلشینه  ما  یعمل   ردیّه

...

کلامی  إویاک   أعربنّه    وعدبیه

إبقول  إو فعل   ربطیته   وعدبیه

إجیت إبدربی من  تخلف وعدبیه

أبتعد   منّک  ولا   تنشد      علیّه

...

تهد و إتخربص إو تفتن من أصلاک

إبجدر قهری أطبخنّک  من  أصلاک

أنت یاهو ما  تعلّمنی   من أصلاک

سبع لو ذیب   لو   کلب     إلرعیّه

حشیء إلسامع

...

إهدیب إو  تافخ  إبّشتک   بلشتک

إلیشوفک  ما   یرد     سالم   بلشتک

طحت من فعلک  إلغاشم   بلشتک

إنکرهت إو  صرت جذع إبّطن  میّه

...

إبلعب و إبحرب یغلب من عطرها

إلرجل یکسب معالم   من   عطرها

إلنذل ما یشم   ذلّه   من   عطرها

تکرهه   أهل   إلمکارم   بیه   أذیّه

...

أحباب     إلواعدتنه     ملهبینه

بعدنه   إبدار   حگنه   ملهبینه

إلدّنیا     إلحاربتنه      ملهبینه

تجر بجیوشهه إو ترمی إبخفیّه

...

إلجمال إلیضوی طبعک بیدمرته

و أرده   إلزلم   خاتم     بیدمرته

إلرجل   حر  بإلمجالس   بیدمرته

ولا یبخل  إبحبّه  إویه   ألخویّه

...

أصیل  إو  ماد  صینیته  ودحلب

لبن من   بقرة   إلشامخ  ودحلب

إلرجل ما ینس بإلضیجه ودحلب

إلسباع  إلتهتم   إتعمر     إلثنیّه

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی14/03/1401

 

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

میثاق ألشرف

14 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

میثاق ألشرف

من   گلّک   نسیتک  و   أنت     إلشریان

إلوطن  بیه   ذکریاتی   إبگلبی     أضمنّه

عهد  ما   أخونه  بیه  عندی فخر و إیمان

میثاق   إلشرف   و     إبدمّی     أبصمنّه

یظل  صاحب  کرامه  إو یزهی  بإلدیران

بطواره       نغنّی        إبروضة    إلجنّه

إلما   عنده  وطن  ما  عنده ضِل خسران

ورده   إو   تزدهر   کل   لحظه   أشمنّه

یا   عطر  إلیدث   و  إمسودن إلحرمان

ولو   یعطش   إبدمع   إعیونی   أشربنّه

بیه   إلخیر   یفتح     للشعب      بیبان

ینومس   کل   فقیر     إبذاتی   أشهدنّه

کریم   إو  ما   بخل   للعازه  یوم إلعید

ذخر   مضموم      بإلصعبات     أحفرنّه

مثل   لیلو   جمرّز   ذهب مایه إو طین

إبّطن  عینی  إلوسیعه  إبجود    أزرعنّه

دیوانه   إلعشایر   و   إلبخت   موجود

تشیل   إعلامهه   و     إبحبّه     تتهنّه

مایه   مای   زمزم   یروی     إلعطشان

مای   إلجنّه   یزهی    إلیوم    أوصفنّه

عنده   إجنود  ما     تتساوم    إبطرواه

تفدیه      بإلرواح      إبظلّه      تتمنّه

إبکل بقعه  إو  موجوده إلزلم  و إلخیل

ما  ردهه   إلعریضی   إلمنکسر     سنّه

صولات  إلهم   إو  یشهد  لها  إلتاریخ

إلمدافع  من   هجم    للموت    یتعنّه

تعگل  إرکابها   إلشنّت   لزم    للموت

إلبیه غیره إو  حمیّه   إبذاته    أعرفنّه

إلطواب إتلثّمت من   شافت   إلأبطال

إو لبست ثوب إلأسود و أسلمت منّه

شباب   إلحاربوا   یوم  إلجهاد  إحیود

إلمیّت   و   إلعدل  بل حومه أحمدنّه

ما باعوا   وطن  لا   ساوموه    إلغیر

تحت  رایة   إلوحده   ألخیر أشوفنّه

جاسم ثعلبی ألحسّانی 12/03/1401

 

 موضوعات مرتبط با این مطلب : <-ArchiveEntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ