تبلیغات X
سفارش بک لینک
آموزش ارز دیجیتال
لباس خواب
ابزار تادیومی
خرید بک لینک قوی
صرافی ارز دیجیتال
خرید تتر
هنگ درام
فایل گپ
بیگ بلاگ
خدمات سئو سایت
آسال تهویه قم
نسلی نو
وبینو قم
چاپ ساک دستی پارچه ای
وی رمان
ال تی پارت
دکوراسیون منزل
دکوراسیون اتاق پذیرایی
دکوراسیون آشپزخانه کوچک
دکوراسیون آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب
کابینت آشپزخانه
دکوراسیون اتاق خواب دخترانه
دکوراسیون اتاق نشیمن
چاپخانه قزوین
برسادیس
استارتاپ
خرید ملک در دبی
آموزش خلبانی


دارمیّات ترک إلحبیب s
دارمیّات ترک إلحبیب
دارمی ات ترک إلحبیب دارمیّاتترک إلحبیبإلشابعقهر ویّای حالی إعلی حالهمَقبل صلح  ویّاه و إبظهری  فاله...جرّبته ولفی  إسنین  ما حن علیّهحیفإلتحبّه إلروح

دارمیّات ترک إلحبیب

17 خرداد 1401 | نسخه قابل چاپ | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

دارمیّات ترک إلحبیب

إلشابع قهر ویّای حالی إعلی حاله

مَقبل  صلح  ویّاه و إبظهری  فاله

...

جرّبته  ولفی  إسنین  ما حن علیّه

حیف إلتحبّه إلروح شچ رمحه بیّه

...

عمده إو غلطت إعلیه بس ردت أجربه

إبشتمه إو حرگنی   إبنار  ما بعد أحبّه

...

إنهار إلتحبّه  إلروح  یا  ربّی   شافیه

تابعت دربه إبللیل بجدومه أشم بیه

...

إشما أجربه إلمحبوب ضم طبعه إلیّه

کضّیته   مثل   إلطیر   بثنین    إدیّه

...

تسحرنی گلّی  لیش  إو  تخرج  بإلموال

إبسحرک أحس تعبان و إمدهور إلحال

...

ما بعد أگول إهوای إو ما بعد أمر بیک

عوف  إلدرب  مفتوح  و أللّه إلیجازیک

...

طبعک عرفته أرکاد ما بیه  فراهه

چنّک جراده  لیش  بإلفم خراهه

...

أدری إلیحب خسران متکضّه إلحدود

إمبارک کشفتک زین بطباعک إلسود

...

ما تحترم ملسون  روح أللّه یهداک

باخر دقایق زین قررت أنا أنساک

...

مکیاجک إمحلّیک  من  دونه   ممرود

حب و إنتهه إبهل یوم ما ظنّتی إیعود

...

یا وسفه وکتی إویاک ضیّعته مغشوش

گبّلته حبّی  إو  مات   لتودی إطروش

...

محتار أون إسنین بیّه   إلوکت طاف

یا دنیا لیش إویای ما عندچ إنصاف

...

عمری إنتهه إو خلصیت متحسّف إهوای

کلمن   أحبّه   إیگوم   یتحایل     إویای

...

لتظن أشوفک یوم  لتفکّر  إو شاک

عفتک بعد ما أعود روح أللّه ویّاک

...

چم مرّه  گتلک  جوز  و إلزم  حدودک

راسی إنترس بیه شیب کلّه إعلی مودک

...

لا لیلی نمته   إعلیک  لا  گلبی    مرتاح

إنگابک کشفته إبغیض فرّحنی من طاح

...

گالوها  إلعگّال  إلسانک   حصانک

إلصنته صان إویاک و إلهنته هانک

...

طبعاً عرفتک  زین  و  إلّی  خفیته

إتعرّف إبنفسک حیل گلبی سبیته

...

خویه إنتهت ویّاک ما بعد  أمر بیک

إترکنی  وحدی أرتاح  أللّه  إلیخلّیک

...

چنّه عمر  صدقان  فات  إلوکت   فات

و إبگلبی لیله إبیوم حبّک نده إو مات

...

یا وسفه ما حسّیت  حب ولفی من عای

عاشرته بضع إسنین إو شچ رمحه بچلای

...

شارد و أنا إلمطلوب إو تتحاشم إحذای

گلتلهم  أنا  إویای  گضبت عدس های

...

هم تدری شنهی إلصار کامل عرفتک؟

بزّیتک  إبکلمات    کلّک    کشفتک

...

إمسافر و أفکّر  بیک  ما  نایم إللیل

من بعد وین إتروح یا نجمة إسهیل

...

إلحصل حیل  إویاک  أنت   إلردتهه

تتحایل إویه أهواک عیله إو عدتهه

...

بینک إو بینی  أسرار  خلیهه سکته

جرح إلگلب ما طاب أنت إلفتگته

...

سرّک یظل  مظموم  دار  إبّطن دار

من بعد ما بعدیت کل إحنه أحرار

...

إشورّطنی   أنا  إویاک   کلّک     أذیّه

إلسانک طویل إویای إو عینک جویّه

...

(أبو فرات ألحمدانی ألبصری قال:

ما طاری جمله إبشین للطیّب إلذات

مثلک یجاسم وین خِل ألگه هیهات)

...

یا بو   فرات   إلروح    ملیانه    بهموم

و إلدّنیا صعبه إویای یوم أرده من یوم

..

(ابو فرات الحمدانی البصری قال:

بإلذهب   ما   ینقاس  خِل   العرفته

ألماس إو اوصفه اشلون بإلّی شدهته)

...

ادری إلدهر خوّان إیعذّبنی للموت

أنت إلسبب  ظلّیت  تایه  بإلبیوت

...

تجرح و أداوی إجروح  بسّک یدولاب

حیّه إو تلف و إتدور ما تعرف أحباب

...

حیل أرد أصیح أُفّیه  هسّه إستراحیت

مات إلقهر و إلضیم من منّی بعدیت

...

متوسّف   أنا     إبهای    ماودّعیتک

گتلک و إعلّم بیک إمن إلشر نهیتک

...

هسّه إلدرب مفتوح خل شرّک إیفید

چم مرّه  گتلک  جور  تگرص یعربید

...

لا تلتمس ما دعود  کلفه إلطلابه

صیتک طلع منعوت مثل إلربابه

...

سلّمتک  إلدلال  إو بکتاره إلعیون

عذّبته لیش إتخون إسمع یمجنون

...

ما طالعتنی زین و  إعرف صفاتی

ما بگه شی  ویّاک  بس  ذکریاتی

...

تذکرنه  یوم   إلعید    دگّینه    إلحدود

و أنت إلسبب جفّیت لا تبچی ما أعود

...

یتعذّر     إلغلطان    بإلدّنیا    مریود

و إمن إلگلب لو طاح ما یرجع إردود

...

إمتابع یجرّب بیک بأطباعک إو شاک

کسریته گلبی لیش  چی  گلبی حبّاک

...

یغلط عبث مچلوب و إلعینه ملسه

و إلّی   یهین   إجواد  رایدله هلسه

حشئ إلسامع

...

بعدک تحن بإلروح  ما ظنتی أنساک

أفرک إو داوی إبنار چی گلبی یهواک

...

ربّیتک إربه إلطیر شلتک بدیّه

متعجّب أنا إشلون تزعل علیّه

...

عشره إنتهت ویّاک حب إو دفنّاه

لاکن کلامک شین ما ظنتی أنساه

...

إلیحب یحب للموت  یتعدّه  کل شی

یفدی إلگلب و إلروح و إلمیّت إو حی

...

هسّه أنا أفکّر بیک  متندم   إهوای

ادری إلندم میفید بس ترکک إدوای

...

جانم خدا حافظ  بی تو می مانم

نام تو خواهد ماند  بر  سر زبانم

...

گویا دلت تنگ أست خوابت نبرده

یاری که  رفته  دور    بر نمی گرده

...

یا من تعبت إلروح شد حیلک إو گوم

شافی  حیاتک  حیل  لا تبقی   ملچوم

...

جاسم ثعلبی ألحسّانی 18/03/1401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب :
____________________________________________________
برچسب ها:
نام :
ايميل:
سايت:
کد تایید:
ارسال نظر به صورت خصوصي به مدیر سایت

ساخت وبلاگ