تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدهوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1391/4
هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1391/4
<-Description->

الحب و الخیانه

24 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

 

تعارفنه او کتبت اسمچ علی الحیطـــان

او گعدنه ابلیل عل الشاطی او تحاچینــه

البحر بمواجه سرانی او گعد ویــــــای

تحالفنه او تماسکنه او تباچینــــــــــه

 

طلعنه ابشاطی بحر الحب رکبنه الروج

سار او فوگ متنه سهرن اعیونـــــــی

ابگد ما چنت احبک و انته الغرگـــان

لو ملّیت رکبتک علی امتونــــــــــی

 

بس هل الهلال او جینه نتفــــــــداک

طلبت ایدک و اجت بل خطبه خوانی

سد باب المحنه الچان یتمنــــــــاک

ما ناسیک بس الغدر حرمانــــــــی

 

انتظرت اهوای بلکت یرحم الــــرباک

سهرت اللیل و ادعی ربی بس یرضون

گلبی ایصّر علیهم و انفجر برکـــــــان

اشما تمطر الدنیا او تصفه ما یر حـــون

 

انه متاذی و انته جاعد او مــــــــرتاح

مکیاجک یجر عل وجنه ابـــــــدارک

ما تسئل علی الّی رافگیته اسنـــــــین

الشامت سد طریجه او ما اجه او زارک

 

الحد من یا گمر طافی الفلک طلباک

اخاف امن الخیانه او تنسه محبوبک

العدو جر الخریطه البیهه یطلب ثار

تنسانی او تدحلب صوب مطلوبـک

 

تذکر من تعارفنه او حچینه اهوای

ابو فاضل حکم یشهد ابگعدتـــنه

حلفنه لل ابد ماکو خیانه اتکـــون

بینی او بینک الحد یوم دفنتــــنه

 

هل انت علی عهدک بگیتی اویای

گلبی جاهز الکل نظر تحچیــــــله

اذا العباس ما کضک او خنت اویاه

احسین ابعید عنک لا تباریلــــــه

 

جاسم امحمد الحسّانی الساری

24/04/1391

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

عذاب الحب / عذاب عشق

23 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

 

ابنیلک مگام ابطن العیـــــــــــــون

او شتلت ارموش عینی اهناک شباچه

کتبت ابابه حبنه بیه مدفــــــــــــون

او جذبت اهل الغرام ابلوعه تتباچــه

***

اگلهم شوفوا مو جسمی اندفن هــان

روح اهوای گوه العدو دفناهـــــــــه

او من برد الزمان اتصیّح اشـــــــــاه

و اخلی الناس تبچی  او تلطم اویاهه

***

تضل اهل الغرام اتبوس بل عین

اذا عطشوا تشربهم بل ادمــــوع

اذا جاعوا اگص الگلب و اشـویه

دهن دخان ناره ایدوی الشموع

***

بگت تلعی الحبایب مو علی العین

علی النار الدوت مشعل بل اجفون

تطفی بل شفایف خرط بوســـــان

عسل ینگط دموع الحب یمجنـون

***

شو خضر ورد جنه علی الگـــــــاع

او سکرت کل جموع النـاس دوره

مدینه اصبحتی لل  رایح او لل جای

عهد عدهم یموت المایــــــزوره

***

الغرام انکتب بگلیبچ ذهب صار

انقش بحروف مشتعله ابهوانه

الفخر مو لل دخل عینچ یگنطار

الفخر گلبچ لطیف ایحن و اجانه

***

تمنیتچ قلم بیدی و احاچــــــــــیه

تعبت اعلیچ لاکن مو بـــــــــــدیه

رکضت ابشوگ ردتچ جاره لل عین

لکن حچی العریضی العم علیـــــه

***

هسه ارتاح من بعدینه الدروب

تحملنه الهضم فرگه او اذیـــــه

شنهی الطاح بیده و اشعل النــار

هدم قصر العشگ حگه المنیه

 

معنی:

بسازم بارگاهی در نگاهـــــــم

کنم مژگان چشمم میله هایــش

روی دربش نوشتم دردم اینــه

تنیدم عاشقان در پیله هایـــش

***

میگم عشّاق نیست جسمم در اینجا

دلِ معشوق توو  این مرقد نشسـته

از این سرمای جانسوز زمانــــــــه

چه بسیاری ، چنین دل ها شکستــه

***

در این آستانه، عاشق بوســـه باران

اگر تشنه بشه سیراب گلشــــــــن  

چو گشنه می شود دل هم غذایــی

از آن گرما و دودش شمع روشن

***

دل و ناله چنان از چشم دور شد

کنون زاری به مشعل سوز مژگان

به لب بوسه زدند خاموشی تــب

  عسل از گونه ها باریده بـــــاران   

***

درختان ،گل شکفتند در بهشتی

همه مست تماشای تو گشتنـــد

یه شهری در جمالِ رفت و آمد

همه گردشگران یاد تو هستند

***

عشق دل نوشته چو طلا شـــــــــد

حروفش آتشی افروخته زیبــــــــا

افتخار آن نیست در قلبت بشینــم

افتخار آن است در دل گشتی پیدا

***

 قلم باش آرزوی کردم به دســـــتم

چقدر سختی کشیدم دست من نیست

به سختی خواستم همسایه باشـــــــی

به زندان حسودان، چاره ام چیســــت

***

حالا راحت شده چون راه دور است

چقدر سختی با این درد و جدایـــی

با آن آتش زدن چی حاصلش شـد

به هم کوبیده دل با بی وفایـــــــی

 

جاسم ثعلبی(حسّانی)

23/04/1391

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

احرق قلبی / دلم بسوزان

22 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

" شلّی ابگلبی لوعزم مرّه اونساک

چا شعلته ابنار متحمل جفاک "

***

 حشم احبابه او دعاهم بل فلـــه

جاب گطان او شواه ابمنقـــــــله

اصغار و اکبار ابمضیفه امعزلـــه

بس ابو امهیدی من جیته عفــاک

***

یا عزیزی خاف نسّاک الدهـــــــر

العین تعبانه او کاتلهه السهـــــــر

ما اجه ابو امهیدی  لعد وین المفر

صایر ابباله یطرفی مـــــــن اذاک

***

لیش تعزم و انه ناسینی اشعجـب

کررّیت العیله رمضان او رجــــب

تدری الساری من الصدقه انسحب

لا تأذی الگلب وا تحرگه ابمناک

***

ادری بیک امعزب او صاحب کرم

و ادری بیک استاد و امعذب القلم

و ادری بگلیبک یغنیلی ابنغـــــم

لجل خوتنه اجرمنـــــک ، دواک

***

انه نایم و انت دگیت الجـــــــرس

اعنانی بیدی و انت ندسیت الفرس

تدری بگلیبی ابفرگاک انهـــــرس

انه موبیدی لعد گلبــــــــی هواک

***

یا شهم یا حید یا بو المرجلـــــــــه

یا عجید الگوم او سیفه امعدلــــــــه

بل کلافه العدو تکصر منجلــــــــــه

البخت عندک لاکن الحض فارگاک

***

بعد ما عندی عتب و اعتب علیـک

بل فرح اذکرنی خلینی اجیـــــــک

لا تعذب الگلب وا تحرگه اشعلیک

جاسم ابشعره یندبک ما نســـــاک

***

انته ابن عمی او تحضر ضیجتــی

انته بل شده تنور گعدتــــــــی

گلبک امعذب او شایل محنتــی

الروح و اعیونی یخی کلهه فداک

 

معنی:

دل پذیرایی، اگر گردیــــــــده است

نمی خواهم چون تو را ناخوانده است

دل بسوزانم توو شعله آتشــــــــین

دوریِ تو سخت دل  سنجیده اســت

***

دوستان را جمع کرده ناگهــــــــــــان

ماهی گطان سرخ کرده چـــــــــــنان

دور و نزدیک دعوتند در یک مضیف

بابا مهدی در فراموشی بمــــــــــــان

***

ای عزیزم روزگار کرده ، ستـــــــم

چشم تو خسته و بی خوابی گلـــــم

پس بابا مهدی بماند راهی نیســـت

طرفی جان ناراحت است جان و تنــم

***

در فراموشی سپــــــردی یاورت

در دو ماه  از دعوتت کو سرورت

از تمام دوستی، بنده کنـــــــــــار

دلم آزرده نکن از خاطــــــــرت

***

می دونم مهمان نوازی با کَــــــــرَم

می دونم استادی و زیبا قلـــــــــــم

می دونم می خوانی یک جا حرف دل

تو جریمه شدی از دردم گلـــــــــم

***

من توو خوابم ، زنگِ دل را زده ای

افسار دستم ، اسبِ دل را برده ای

از دوری تو قلب من زخمی شــــده

دست من بازنده و ، تو خوانــده ای

***

تو دلیری تو شجاع و ســــروری

تو امیر قوم و مشکــــل  داوری

در تمام سختی ها دشنه شکــن

صاحب حق و حقیقت دلبـــری

***

دیگه ناله خواب رفت و گم شـده

در خوشی ها شاد کن، بی غم شده

دل نرنجان و نسوز و سخت نگیــر

جاسمت در شعر خود ماتم شــده

***

ای پسر عمو قسم خوردم خــــــــدات

توی خوشبختی رسیدی با نـــــــــدات

دل تو در محنتم داغون شــــــــــــده

جان و چشمم هر چه می خواهی فدات

 

1-گطان: اسم یک نوع ماهی که در تالاب پرورش پیدا می کنه

و در کباب کردن خیلی لذیذ هست و در میهمان نوازی های

پر خرج استفاده می شود.

2- مضیف: جای پذیرایی است. این نام برای جایی که فقط از نی و بیشتر در جاهای روستایی جنوب  ،کنارِ هور الهویزه(تالاب)

در جوارِ رود خانه ها ساخته می شود .

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) 22/04/1391

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

لا تصفعنی / سیلی نزن

21 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

 

کتبت الفاظ من قلبــــــــی

ابیوم التعب زادانـــــــــی

انقدو اکتاب شعری الیوم

ابراسی المحب ضربانــی

***

شفت بس الاذاء منک

حبیبی انته ظالمنــــی

سّباح الورد شلعیــت

من بستانی حارمنــی

***

ابعمری اشکد شفت لوعات

محد یدری بس آنـــــــــه

ساعدت الفقیر اهــــــوای

الزمان ابفتنه ذبانـــــــــه

***

من اجدید صرت اتـــــراب

اسئل بل براری اتشــــــوف

ابدار النمل دشانـــــــــــی

الگلب شلعیته خله ایعــوف

***

نص قرن المضی تایـــــــه

دلیلی حاضر الصـــــدقان

او ابلیل اشگد عتبت اعلـیه

ابسجن الغربه و الاحـزان

***

ما عندی ضخر مضمـــوم

بس الالم وا حلامــــــــه

ابگلبی خضرت چلمـات

ابخدک ضاعت الشامــه

***

الفرح عندی و انا مشتاق

کتب و اشعار بفروعــــه

روح احرگ الحب ابنـــار

ابربیع الحب تجد روعـه

***

صلّیت ابلا ذنب یمــک

و انا تایه امخلینــــــی

لا تصفگ یتیم اطـرگ

اموت اولا تأذینـــــی

 

معنی

 

یه حرفی از ته قلبـــــم

نوشتم واسِ غم خواری

بیاین نقدم کنیــن حالا

بِکِش تیشه رو دیواری

 

فقط آزردگـــــــی دارم

پیامِ همنشینی ، نـــــــو

بکن از ریشه گلهایــــم

زِ باغت ساده چینی ، تو

***

توو عمرم ناله ها کردم

کسی دردم ، نمی دونـه

بِشو همدردِ محتاجان

زمونه ، فتنه و خــونه

***

تنم خاکی شده با تـــــو

بیابان رو بگردونیــــــد

توو غارِ مورچه ها رفتم

دلِ من رو ، نلرزونیـــد

***

یه نیم قرنیَـم ، آواره

دلم در دستِ دوستانه

شبا بی وقفه نالیـــدم

توو زندونم ، غریبانه

***

ندارم چیزی از دنیــــــــا

فقط دردم یـــــــه آوازه

توو دل ، یه خاطره رویید

با عشقِ من ، نمی ســازه

***

همین یه دلخوشی مونده

کتابامُ ، غزل هـــــــا رو

برو آتش بزن عشــــقم

نمی سوزه تنِ مـــــا رو

***

نمازِ ،  بی گناهیـــــــــمُ

توو این آوارگی ، بـردم

نزن سیلی ، یتیمـــی رو

ازین دیوونگیت ، مردم

***

 

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) 21/04/1391

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

امی نجمه فی السماء

20 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

امی نجمه فی السماء

 

کتب ربی ابقرآنه علیچ اهــــوای

آبایات او قصص و احکام معلومـه

او ذکرت بل اشعار الساده و العلّام

قصاید تنقری ابحبچ یجیدومـــــه

انت الشمس و امطفیه المظالم دوم

نورچ من یشع ینسه الگمر نومـــه

رضعیت النصر من ثدیچ ابعبــرات

او سهری من نبع طیبچ هزم گومـه

او گعدت احذاچ و انه اصغـــــیر

او ربیت ابحضنچ اسنینـــــــــی

ارید اشتم ورد من ریحة الخــوان

یمه شنهی من ریحه  تداوینــــــــی

اخضیرا او نسّمت یل تاج فوگ الراس

نشب عطر الجنان ابجسمی التعبـــان

لولیتی علی گلبچ هدالی الکـــــاس

یبنی گوم شد حیلــــــــــــــــک

انتظر تکبر او تزهی او تسقی العطشان

یبنی من نثر شعرک یبس ریجــــی

رضعیتک او رضعیت القدر ویـــاک

لاکن یبنی نکرانی او شگ زیجــی

تدری من هضمته ابشربت الفنجـــان

لف ذیله اعلی راسه او ینتظر عیــدی

الزمن ما وفه باحد غطس الغرگــــان

جّره امن الجبل ، حدراه لبـــــــحاره

غطس حدر الامواج ابساحل التربــــان

و ابصوت الحنونه اکتشفت اســــراره

یبنی آنه ربیتک و ارید اربــــــــای

سبع تشهر حملتک و الگلب سهــــره

او بضع اسنین شلتک و الدموع اتسـیل

تبارینی ابکبرتی او عازتی ابنظــــره

امی حگهه لو ناحت علی بــــدمــوم

امی غرگاهه البین، ابکوخ الظلم منتصره

راحت بل فکر و انه اعلی شاطیــــهه

اجاهه الریح کصر بل ضلوع اهــــوای

ابصخر و و ابصوط جرّح ساگ رجلیهه

ندهت المای گتله الصخر جرّحهـــــه

غطس بهموم خوفه من یداویهــــــه؟

الحنان ابگلبی موگد صار لل نیــــران

اطفّیه ابصبر و الهضم جرحانـــــــی

الدم بل گلب فار او مزّگ الشریـــان

تلف صورت حبیبی الچان دفّانــــی

امی لاهی عدله لاهی تحت الگـــاع

امی غمضّت عین او نفس بیهــــــه

تگلی یبنی ما اموت ابوجود اربــای

تضحک والفرح نوّر معانیهـــــــه

حفرت الگبر ردت اندفن ویاهــــا

و اتراب اللحد چومه علی اکتاری

زاحتنی ابزعل گالت هلی ذولاک

بیت انجوم حبنه البل فجر جاری

نظرنه انه ویاهه للسماء ابترحاب

شفت نجم الثریا البل فلـــــــک داوی

او نجوم اهوای مجتمعه اعلی درب الخیر

تاخذ ثار من عاده امی کــــــل خاوی

او نادت نجمه من ابعیـــد یا بو افلان

گالت خاله بیت الحزن طردینــــــاه

امک ضاعت اسنین او لگیناهــــــه

خوات الهه نضل والگمر ودیـــــناه

ابطن اگلوبنه یبنی حضنّاهــــــــه

خل یدری الما یدری الدهر خــوان

اخیتنه عزیزه او عدنه جبناهـــــه

الگمر رحب ابهل جیه او کثیر اشتاق

تقدم باسهه ابخدهه او سقط نابـــه

لبسهه لباس اجدید اله جنحـــــان

او بچت امی لخوهه ابدمعه سچابـه

امی عاتبت گلهه الفخر عنـــــدچ

کصرتی گلبی من ضیمچ یحبابــه

یا معراج حبنه البلگلوب ایفـــور

ما ضاع الجمل و احنه الخیالـــه

حگچ لو عتبتی و احنه عد عیناچ

جملنه ما یضیع ابصدرچ احبــاله

گامت ابباب المضیف اوهلهـلت  

ذبت اهدوم العزا و اتعدلــــت

صبغت الراس ابحمار اتبدلــت

والفرح لچهه ابرنینه اتمایلــت

فرحت امی وانه یمهــــــــه

گامت اتشمنی واشمهـــــــه

عدله امی شال عزراییل منهـه

راح روحه بلا جیه من حلمهه

هیه بیدر لل سعــــــــــاده

بل گلب باقی رسمهـــــــه

ورده امی اشتد عزمهـــــه

اشگد حنینه امی علیــــــه

المرض سبع ابحار طمهـــه

ما شکت لحد ذلیله من کرمهه

امی مخزن کل مصایــــــب

امی مجروحه او غسل دمهه العجایب

ما شکت ظلم العلیهه امن الحرایب

امی جار الجاورته اتبیع ثوب العرس لجله

لو هو مطلوب ابمعایب

والگرایب تنظر الهـــه

اتشوف مشعل چبد امی

امن الهضم ثلثینه ذایب

احنه ولـــــــــــدچ

الگمر وانجومه او جباله

البحر واشطوطه او رماله

المای والهور او جمـاله

الشعر و ارسومه او ذلاله

فدوه یمـــــــــــــه

جری نفسچ ، فتشی عینچ ، احنه یمچ

الگمر ما سلّم ییمـه

الگمر مو طافی خیاله

والنجوم التربی یمـه

الگمرگهوه ابدله ضـــــاف

والثریه اتدور فنجان العداله

الگمر ما سلّم ییمـه

هل الهلال ابجماله

الگمر ما سلم ییمه الگمر مو هذا خیاله

 

جاسم امحمد الجبیره الحسّانی الساری

20/04/1391

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

مات اسلیم

18 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

مات اسلیم

(بمناسبت وفات خلف العلی السلیماوی الساری)

 

فاحت روح ابو محمود عافانـه

مات اسلیم و اتهدّمت ارکانه

***

سمعینه الخبر من المبایــل رن

وی طرت الفجر و المومن ایاذن

شاع او ذاع باچر دفن وا تـردن

من ابعید متعینّن صدقانــــــــــه

مات اخلیف  ما حضّروا خوانـــه

***

طرینه او بدینه او ما حصل تعدیل

والخاین غبی مافاده کل تفعیـــــل

خلصانه الطلابه من زمن ینزیـــل

هذا ادواه سجن دائم ابزنزانـــــه

مات اخلیف واتحاشمت عدوانـه

***

الدفانه عمامه او طاره امن ابعیـــد

صبّه او طاشه اولل خوه عیب اتفید

ما یردون اخو خیته او بطل صندید

حچی النساء عدهم شاع میدانــــه

مات اخلیف و التمت الربّانـــــــــه

***

حچی الچذب عدهم صدگته النـــاس

ابطراجیع القدیمه ایفلشون الســـاس

حماء لل ذیل وا یعادون کل من راس

انشد بل سواری تلگه نیشانـــــــــــه

مات اخلیف و اتعذبت صدقانــــــــه

***

بل حیله عجیب اویه اخـــوته تلگاه

او عند الغیر عبد دیوان تتمــــــناه

ذلیل اهدومه وصخه ابربع ما سمناه

خائن بل عهد وا مخنفس احذانـــه

مات اخلیف ما حضّروا خوانــــــــه

***

الزلم بگلوبها تفرش محاچیهه

او کل اجروح بل دشه تداویهه

الگلب مگفول ما تسمع نعاویها

هذول اولاد حیهن حیـه زعلانه

مات اخلیف ما حضّروا خوانــه

***

گلناله نجی گال الدرب مســــدود

ابو امهیدی الفصّل هل روایه السود

ابفکره واحد ایضل بل عهد موجود

ابوکت الضیج کل اصحابه سکرانــه

مات اخلیف و التمت الدفانـــــــــه

***

واحد فصلاه ابو امهیدی لل ملحان

گلناله ترفعه لا تضل زعــــــــلان

گال الوعد عندی بل گلب نیشــان

بل صندوق ملفوف ابلحایانـــــــه

مات اخلیف او ما حضّروا خوانــه

***

و الثانی رفع راس او ستر بیهه

زال الضیم امن اولهه او تالیهـه

الملح و الحساوی التلف باجیهه

لا یمشی اولایرضایجی او یانـــه

مات اسلیم و اتطشرت صدقانه

***

و الثالث علم سواه الکور وبـــــــان

ما یعرف صلاه لاصوم لاخـــــــــوان

حساوی اوشبله بیده امزین الگرعان

وامعادی الحمایل و المکر شانــــــه

مات اسلیم و اتفرد شت خوانــــــه

***

و الله یا جماعه کلــــش اتاذیت

گبل لاصیر ماکو علم ستر البیت

لمّا فصلت بیرق زهه او طلعیـت

کل اسلیم داعی هوه عنــــــوانه

مات اخلیف و اتفرد شت ولیانه

***

انشد بل سواری خلهم ایسمعــون

قصه امفردشه خلیهم ایعلمـــــون

انه حسانی اخوکم خادم او ممنون

بس کفونه من اسلیم و احزانــــه

مات اسلیم واطّشرت خوانــــــــه

 

جاسم امحمد الجبیره الحسّانی  الساری

18/04/1391

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

نجمة هوای

17 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


کشفت انجوم سعدی امن الفلک هل یوم

او زرعت اسوارهن بل اذن ترچیـــــــــه

او نطرت اللیل اصبح کالشمس و ایـــنور

او جالسته ابنعاس السهر لیلیـــــــــــــه

عاتبته او نکثته اشما عمل ویــــــــــــای

قال افلان غنی ابطور ابو ذیـــــــــــــــه

من هل ساعه ادلل علی یا شیــــــــــــخ

اطلب منی کل حاجتک مقضـــــــــــــیه

التفت ناداه حضی الما وفه ابدنیـــــــــای

ابشبابی وین چنت ابکصر رجلــــــــــیه

مدانی چلچ و ابنهری سد المــــــــــــای

عرضه صرت لل رایح او لل جــــــــــیه

حفرلی نگره طمانی الدهر بسلـــــــوب

رجف روج البحر بردان شاطـــــــــــیه

تعذر منی او باس الرجل و الایــــــــــد

الزمان اعتازنی او قدم تعازیــــــــــــه

 

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

17/04/1391

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

هوسات بحق الامام الحسن علیه السلام

11 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

 

یا کریم الیمّه انتَ سلوتــــــــــــی

الروح مفدیّه الک یا ضتنوتـــــــی

ارجوک احضرنی او فک لی محنتی

مرجوع الکم کل اعتابـــــــــــــی

***

ما خانه الدهر العزّب الخطـــاره

ولا مندوم یسهر لیله وانهــــاره

العازم اخوته او گومه تشع داره

یطبخ وایعزب خطــــــــــــاره

***

انت حلّیت القضیه ابکل حلــــــول

یا امام الیشبه النور الرســـــــــول

کثرت العدوان او بحسانک تجول

هدّمت الظالم وارخیـــــــــــــته

***

مثل ضل مضروب الک بل مکرمه

شبل من حیدر دعاء بل مرحمــه

اذکر احسین الیحارب بل ضمــه

جاسم من هد وفه ابدینـــــــــه

***

انت صاحب حکمه او صاحب جواب

انت ابو جاسم الطردیت العــــذاب

جدک المختار ابوک داحی البـــاب

تستاهل یبن الملزومـــــــــــــــه

***

الله یلعن کل معادی الکم یسور

انتم البدر او نجومه من ینـــــور

یا اسود الدین و احکامه التـدور

ماریدن دین ابلیاکـــــــــــم

***

انتم اهلی او کل عمامی او ضنوتی

شایل الرایه بسمکم واخوتــــــی

انتم مشعل للهدایه سادتــــــــی

العافاکم ما شاف ادروبـــــــــــه

***

منکم اتعالیت واکسبت الاخلاق

سایره ابحبکم من مشهدللعراق

انه اهوازی واسابق بل سبـــاق

حبکم ضل یزهی ابدنیانــــــه

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 19/03/1391

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

الصدیق المعتاد

10 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


هم جگاره اوهم چلیم ، او فوگهه زاید الضیــــم

ارد انشدک یا حلیم ، الزلم صارت چن حریــــم

 

انسان طیب صادقیته ، بل شغل صایب لگیتـــه

گمریزهی وصفیته ، ابداره دخانه مقیـــــــــم

هم جگاره اوهم چیلم ، الغرشه تخرط عد حلیم

 

حسبت رجال هوه ، اوگلبی ابناره تچـــــــــوه

یوم سمعیته ابودوه ، صیخه جوِّش بیه لحیـــــم

هم جگاره اوهم چلیم ، الغرشه تخرط عد حلیم

 

چنت احبه بل بدایه ، او تالی فهمیت الحچایــه

حاطله ابّبابه حمایه ، ینطر اصحابه الئیــــــم

هم جگاره اوهم چلیم ، الغرشه تخرط مستقیم

 

اجیت متعنی اشوفه ، صعب للغایه ضروفـــه

معتاد لوبیدی ادوفه ، شعره واجف چن صریم

هم جگاره اوهم چلیم ، او فوگهه زاید الضیم

 

امدهور اعیاله اوعمامه ، اولاتعدّه امن النشامه

واصل الدرب الندامه ، فاضح اهله هل یتیــم

هم جگاره اوهم چلیم ، صار معتاد الئیــــم

 

وین قدره او وین صیته ، اوبیته امصخم لگیتـــه

دایخ او سایب دریته ، لابس الکود السقیــــم

هم جگاره اوهم چلیم ، الزلم صارت کل حریم

 

اشکثر داهرنه او حچینه ، والله یا ناس ابتلینــه

ایواعد او ما یوفی دینه ، بل چذب هوه الکریم

هم جگاره اوهم چلیم ، امعلگ ابتریاگه سیـم

 

بو امحمد اترک ، هل قضیه ، لاکو غیره لاحمیه

افلان طاویته المنیه ، صادق الشخص العظیـــم

لا جگاره لا چلیم ، سید ابگومه او سلیـــــم

 

جاسم ایخصک سلامه ، لا تصادق کل نعامــــه

صادق الخادم عمامه ، قاضی بل صدقه او علیـم

لا جگاره لا چلیم ، شاطر اوگلبه رحیــــــــم


بطلب من الاخ جواد ناصر صالح السلیماوی الساری


جاسم امحمد الجیبره الحسّانی السلیماوی الساری


11/04/1391

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

المیمر (2) / میمر

9 تیر 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


کل عمری ابحر و ابرد عدیته ( اتعده )

و ایام هجرک بل گلب عدیته ( حسبته )

العاند ابوی او خّوتی عدیته ( عادیته )

طاوعنی و انه ابکل کلافه امعــــــدّل

***

جرنی الزمان ابعزلتی ماشیته ( رحت معه )

من غیر منطق کل خبر ماشیته ( ماشفته )

زعلان منی الیا بلد ماشیته ( ماشی انته )

متروس گلبک بل حقد وا محمّــــــل

***

 طخ لی الزمان ابعیلته دلانــی ( راوانی )

فنجان صار الگهوتی او دلانی ( دل انی )

قابلنی بفعاله او نطق دلانی ( دل بانی )

مشتبه وا یحاول لحیث اتگنطـــــر

***

منک یخاین کلنه اتاذیـــنه ( تأذنیه )

بفعالک الشرسه یخی اتاذینه ( امأذینه )

من دارک انمد السفر اتاذنه ( ترخضه )

جاهل او ما تسلوا العتب  و امطشّـر

***

شی الطلبته ابعازتک سویتـــه ( عملته )

او تل العداوه بل گلب سویتــه ( ساویته )

و الباقی مرجوعه الک سویته ( سوه انته )

و ابورد حبک خلنی لحظه اتعطّــــــر

***

 

گلبک ابحزنه کل وکت سلیته ( تسلیت به )

مرهون لل طگ شل سبب سلیته ( سللته )

بسک حبیبی ابکل غدر سلیته ( سله انته )

امحمل اهموم الناس و انته امکسّــــــر

***

شاروط ضربک عل جسد عدلته ( عدلته )

اضرب اعلی اجروحی ابغضب عدلته ( عدانته )

زینک او شینک بلعدل عدلتـــــه ( عادلته )

عطر الفرح بهموم گلبی امــــــــــــــدثّر

***

لاتضرب الحگ بل کذب مسّیته ( ضریته )

و ابنار هجرک کل زمن مسّیته ( ماسیته )

لا تخبط الیابس نشف مسیته ( مس انته )

اتدور بگلوب الطریحه امن الــــــشر

***

معنی:

سردی و گرمی عمرمُ رد کردم

روزای هجرت در دلم رد کردم

دشمن  نزدیکانِ تو رد کردم

در همه سختی ها دلیرم بــرتر

***

درد زمونه من و دید همراهـش

کلام با منطق شدم همراهــش

در همه سختی ها شدم همراهش

ای دل فریب و ای غلاف خنجر

***

زمانه راه محکمش یــادم داد

فنجان قهوه مجلسش یادم داد

از غم و دل درد تبش یادم داد

در اشتباه است و سلامش ابتر

***

ای خائن دل از تو ناراحت شدیم

از بد نگاهت همه دشنامت شدیم

در کوی توبدعه ی پیغامت شدیم

ای موزی شمشیر کشیده در شـــر

***

هر چه طلب کردی برات آماده

کلبه ی عشقت در دلم آمـــاده

باقی دردم با تو شد آمـــاده

در گل قلبت لحظه شادم بنما

***

درد دلت با جان یاری کــــردم

بیماری دردم و زاری کـــــــردم

بس کن عزیزم جان فدایی کردم

با این همه غم کوله بارت پشتم

***

شلاق دستت بر بدن کوبیـدم

بر زخم دردم بی خبر کوبیدم

خوبی و بدهایت به دل کوبیدم

بوی خوشت در تب قلبم سرور

***

با نیکی را بدی نزن در جایـــی

با درد هجرت دل شده هر جایـی

 مخفی نما خوب و بدت هر جایی

می بازی از قلب تنیده از پــــر

 

میمر : یک نوع سبک وقالب شعر در عربی که بیشتر در ترانه سرایی

ملامت کردن استفاده میشه.

جاسم امحمد الجبیره الحسّانی السلیماوی الساری

10/04/1391

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ