تبليغاتX
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيدهوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1391/5
هوسات شعبیه اهوازیه - آرشیو 1391/5
<-Description->

تذکر یوم ..........

31 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


مطر ینزل علی غیضک و روجاک

حدر غدر الهضم ابغی و روجــاک

ابلبن امک الشربیته و روجـــاک

دعیتک لا تشمت اعدای بیــــــه

***

ما معتازلک یل شارد ابعیــــــد

 ولا معتاز دشتک بل ثنــــــــیه

الی رب الخلقنی یمتحن شوف

ولا اریدک بعد تنشد علیـــــه

***

متقدّر اخوک او معتنی لیــــک

ولهان ابمحبتک بل امانـــــــی

تتعیل و اجیک ابگلب عطشان

 شربت المای منه او شرگانی

***

عدّیت الایام او آنه زعـــــــلان

 نسّانی الدهر ضرباتک ابسـوط

گلنه یاتی عید الله او ندش لیــه

 لگیته حیه بگعه ابخابط اتلــوط

***

استِمِع چلمات ترسل بل مراســـیل

 تخیب امالی منک یل عفتنـــــــــه

یلچمن بل گلب و الدم جرا اشطوط

 شنهی السده اعلیینه او ما ردتنـــه

***

آنه ابضیجک او عازات الدهر زین

 وگفت اویاک بسلاحی او حلالـــی

تذکر یوم حافک املح البیـــــــن

الشارع یشهد النه آنه اورجالـــی

***

او تذکر یوم خلّص جیبک افـــــلوس

 او بگیت امسیر اویه الزمن تفتـــــــر

سمعت او جیتک ابصفگه امن الانواط

 ما حسبیت و اهدیتک امدثــــــــر

***

او تذکر من بگیت امعیّر النـــــاس

ما عندک سکن تفتر بلبیـــــــــوت

صحت لی و الگلب صارالک احزام

نمت ابدار روحی الکتمت الصـوت

***

او تذکر یو زفتک و آنه شلحــــوط

راچب بل بلم و آنه اجر بیـــــــک

انت امکیّف او عندک عرس عیــــد

و آنه چانف اهدومی ابلهثه اباریک

***

او تذکر یوم وزاک ابن العــــناد

من حقدک شردت الغیر دیــره

طالب و اعتنی الشوفتک یا حیف

وفا ما کو بعد ماتت الغیــــــره

***

بچیت اعلیک ربعی تبچی ویای

مو خایف ولا لچنی الزمـن دوم

ولا معتاز لک یا خاین الـــذات

ولا معتاز جیتک تدفع الگـــوم

***

ولا جوعان و انت عیشتی اتصیـر

ولا عطشان و اتشربنی مــــرّک

ولا فاقد الخلفه او توگف اویای

بچیت اعلیک ما حافظلی سرک

***

الذله ابعیده عنی او شردت ابعید

یوم الشافت الهمه ابوجــــــودی

الرب ویای مو ویاک طرطیـــــر

بل صعبات تتحاشـــــد ورودی

***

ابعمری ما شفت حاسد او شــــــرّاد

یعوف الخوه و ایساند خیـــــــــاله

نکرت امک و ابوک او صرت جرّاد

الباراهم یزید ابکل جلالــــــــــه

 

لا عدک ابو لا ام و لا جــــــــار

ولا اخ التریده ایدش علیــکم

ولا خیه و لا اولادک احـــذاک

ولا طارش تکرمه من یجیکم

***

انت امنین طالع نبع یا گـــــاع

او یا دین التعبده او تابعیتـــــه

ابکل اکتاب موجوده الصله فیه

قریت احروف گلبک ما لگیته

***

مثلی ما اظن تلگه وفا او طیــــــب

بس عباس ویه احسین شفتـــــــه

اشما ادنی الگلب لیک انت فرّیت

درب خوتک من شارعنه عفتـــه

***

اظن تتحسف اعلی الجرا یا عـــود

تجیک ایام و اتشوف المنایـــــــه

الشیب اگبل علیک ابخزی و ابعار

یطردونک او تبغی ابلا حمایـــــه

***

یون گلبی علیک او ما سکــن دوم

دریت امکسر ابدرب الیشتلـــون

اخاف الهاویات و انته حمــــــران

تجی نیران غیضک و الیعتبـــون

***

خفت من الشرار ایثور بل لـــــــوط

حسبت احساب گلبی او جبته یمک

ردت خوه او عشره اتدوم لسنیـــن

بلچی اتطیع للحگ و اروه  سمــــک

***

اجانه العید یستر کل معایــــــب

تنطره الناس و اتصفی ابهل اگلوب

النکر صیته مریض او ابد ما طاب

الما وجّب ثنیته حضه مگلـــوب

***

اجیتک معتنی والگلب ولهــــــان

انتظرت البوسه و الشمه ابدلیلــک

لبدت ابدار ظلمه او چلبک الگــال

شال ابعید عنک ما یجیلـــــــک

***

طردنه ابزفرت السانه القتّـــــال

او سد باب المحبه او عذبانـــــه

رجعنه ابلوم نتلاوم اویه الروح

شعل نار العداوه او مرمرانـــه

***

اذا بلعید ما ندخل ثنایـــــــاک

تگول السنه محد عایدانـــــی

اذا جیتک تسد بابک یمهلوک

هجم چلبک علیه او عضضّانی

***

ابعون الله النصر و الفخر موجود

الابیض سار و ایرفرف خیالــــه

اسباع الشالته و اتزامط ابـــزود

انرسم بگلوبنه حبه اودلالـــــه

***

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

02/06/1391

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اغنیه وینک یهوای

31 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

وینک وینک ، و ینک یهــــــــوای

 والحب سیس ، او کثّر بلـــــــوای

تذکر ایّامه ، ماتت احلامــــــــــه

او وین ابو شامه ، البلگلب سلوای

***

دهورت هل روح ، یا بعد عینـــی

او فوگهه زعلان ، ما تحاچیـــــنی

من شلّت لبعید ، تنسه حبی اترید

حتی یوم العید ، سوّدت دنیـــــای

***

وینک وینک ، ما تحاچینـــــــــی

ارجوک ریض عاد ، لا تبچینـــــی

راحت الصوره ، او گلبی ویاهــــه

ابلیل احن اعلیک ، انشد ارباهه

طالت الفرگه ، الله یبلاهــــــــــــــــــه

مدّدتنی اعلی السریر ، الیوم ارید اربای

وینک وینک ، و ینک یهــــــــــــوای

 والحب سیس ، او کثّر  بلــــــــــــوای

 

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 29/05/1391

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اجن خشفین نزلن بل حمیدیه(گوله)

30 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

اجن خشفین من صوب الخفاجیه

من الباص نزلن بل حمیدیـــــه

***

وصلن لل حمیدیه او شع النــــــــور

الدریول داخ من عدهن او ضل ایدور

بل دوار یفتر تایه او مفکــــــــــور

وحده امن الحیادر و حده ساریـــــه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیـــــــه

***

البیضه ذبت الچادر او ونت حیـــل

و الشعر الحمر بل راس کله ایمیل

رنانات صهلن چن صهیل الخیـــل

الوجه اینور و امعلگه الترچـــــیه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیــــه

***

السمرا هوّست و اتعدت ابترحیــب

چتاله التلوحه اتدمره خوش اتصیب

الشافاهه انمرد گلبه ابد میطیـــــب

سئلناهه او گالت اسمی نومـــــــیه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیـــــه

***

دلالی انمرد من شافهن سلیـّـــــت

ما ادری الجمال ایهدم او نانیـــــت

لو ادری اصادفهن ابد ما جیـــــت

عساک اتموت ما تعرفنی سامیـــه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیـــــه

***

اثنین اطباگ یتمایلن بل شارع

الصدر مکشوف و الشعر ابظفر طالع

الخد رمان او گلّی ابیا ارض نابــــع

ایرگصن یا جماعه ابصوت ابو ذیـــه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیـــــــه

***

سدیت الدرب و اتسامر اویاهـــــن

کلّش حلو یا هل ناس ملگاهــــــن

العیون اوساع ماکو وحده تسواهـن

الحگولی یخوتی اهل الفلاحـــــــیه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیـــــه

***

حواری یا جماعه ایطرطرن بل سوگ

کل شی الیضوگنه ابد میلــــــــــوگ

ابو دکان سدد و السدر مشگـــــوگ

اتحیر بل جمال ابن السلوگـــــــــیه

اجن خشفین نزلن بل حمیدیــــــه

***

جاسم امحمد الجبیره الحسّانی الساری

30/05/1391

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اغنیه العید الچ یبنیه / عید مبارک جانم

29 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

العید الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه

الیوم هل اهلاله ، و الفرح ضل یبرالـــه

رنت الدله ابجاله ، الفنجان دگ چوبیه

***

البیضه خدهه ایلالی ، والله احرگت دلّالی

لابسه الثوب الغالی ، ابنظاره و الترچیــــه

***

السمراء اجت تتمیل ، و اعلی الخلگ تتعیل

جدامی من تتشیل ، گلبی انحرگ باجیــــه

***

دگ الرکاب او فزیت ، کلفه الطلابه افتهمیت

یم بیت ابوهه اتمنیت ، لخطبهه ابست مـــیه

***

دیره هلی سهرانه ، من هل فرح ملیانه

شال العزیز او جانه ، زاره الگلب یومیه

***

عید الفرح هل جانه ، او بل مجد شد ارکانه

بگلوب اهلنه اعلانه ، العگال و الخاچــــیه

***

ایعدل ابروحه او طریت ، و ابشوگه والله اهتزیت

ویاهه اهلهه احتاریت ، اتحزمت بل چفیـــــــــه

***

دلالی طار اویاها ، تدری اشکثر حباهـــا

ابطن الگلب حطاها ، او غطاها بل بوشیه

***

العید الچ یبنیه ، یا حلوه یا نشمــــــیه

***

معنی هم آهنگ :

عیدت مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم

در آسمون تابیده ، نورش به دل چسبــده

قهوه در ظرفش چیده ، رقصیده در ایوانم

***

یارا دلت بیداره ، آتــــــــش زدی آواره

خوشگلی با گوشواره ، قلبت شده زندانم

***

یار گندمی چه بی حال ، پروانه با پر وبــال

بی روسری زبون لال ، خیره شده مژگانم

***

صدای پایش پیداست ، در به در موندم در جاست

حرف بابایش زیباست ، مهریه ششصد دانـــــــم

***

تویِ دلم بی خوابه ، دریایِ اون پر آبــه

برگشته یارش نابه ، شادی بکن بارانـم

***

اومده عیدم یارم ، آسون کرده کارم

در عشقِ تو مختارم ، آهنگی در دیوانم

***

آرایشِ خوبی داشت ، دلبندِ محبوبی داشت

مزه یِ مطلوبی داشت ، لقمه شدم بریانــم

***

دلم با اون در رفته ، از خوبی هاش کم گفــته

تو درد و غم آشفته ، خوشتیپ چون سروانم

***

عیدت مبارک جانم ، خوشگله من مهمانم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 28/05/1391

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

طلقات الزمان

27 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

یا جماعه الحد من الخیّر یلـــــوم

الگاعد اببیته امن اهمومه تعــــب

اصغار و اکبار العشیره اتهد علیــه

یستحی امن العار والسکته ذهب

***

یا کبار الناس یا سادت الخــــیر

بس من السکته ترا گلبی انمزگ

فهموا العایل الیربث بل کـــــلام

تایه ابدرب الضلاله و احـــترگ

***

وانه گلبی اعلیهم ایفور ابحنــــان

ریت اصیر ابگلبه حارص و انطره

هل زعل و العفرته لا تندعیـــــه

اخلّی روحی بل کمال اتعطـــره

***

مو طبیعه حلوه عند اهل الـــــدلال

لو بدیهم خیلهم صهلت ابلیــــــل

من یشاهد ملعب الشبان حــــــار

ایگول یا وسفه بعد ما عندی حیل

***

ناظر الامثال مضروبه اشتـــــــــباه

ضم اخیک لبن عمک یا دلیــــــل

او زادهه او گرم محاربهه ابعذاب

او ضم ابن عمک العدوانک چتیل

***

اشگالت العزبه او ناظرهه کتـــب

المایریدک لا تریده و انکـــــره

هنه طلقه او بندقیه اوجارحـــات

الحذر منهن یا ازلیمه ابن المــره

***

انا ما لطخیت بنت اهل الاجــــــواد

علی راسی فاهمه او عدهه جـــواب

تعرف الحگ من الباطل بل سریع

قاریه علم و ثقافه بل کتـــــــاب

***

عتب عندی لا تلوم اگلیبی شـــاب

مرت اسنین او زعل ما ینمســــح

السنه مره الصوم یغسل بل اجساد

اشمعنه حقده علی اجفوفه منطرح

***

الحقد و الحساد موجوده کثــــیر

کلمن امی دخل گلبه او شلهـــمه

الغیبه و النمنمه و اشقال او یقول

ابیه ناشی لل عداوه سلمّـــــــه

***

الدنیا ما تسوا یخی زیل الزعــل

سامح او عَدّی جبال اهمومــها

خلی ربک شاهد او ملکه یضیف

بل ملف مکتوبه کل اعلومـــهه

***

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

27/05/1391

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

اغنیه اذا ملّیتنی روح / اگه خسته شدی برو

26 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

یمحبوب اشکثر حبیت و اجفیــــــت

انتظرتک بل مطر و الشمس و اجفیت

علی شانک حملت اهموم واجفیـــت

زهیت او گمت تدلل علیــــــــــــــه

***

انتظرتک عایدت کل ناس لا جیت

و ابذکرک دمعتی بل عین لاجیــت

علی حبنه کثیره احباب لاجیــــت

تبعتک و انکرتهم صعبه الیــــــه

***

اذا ملّیتنــی روح ، لا تنشد علیـــــــه

ادری بیک جفیت ، عفت گلبی اباذیه

***

شنهی ذنبــــی اویاک ، و اتعذبت بجـــــــــفاک

ذنبی گلبی حباک ، وابروحتک گمت اصفج بادیه

***

ولک تعبیت و اتحملّت کل ضیــم

بفراگک سکنت الوادی و الـــدیم

واگف بل شمس و الخطر والغیــم

حبک عاد شرّبنی المنـــــــــــیه

***

شنهی السبب ما جیت ، الف مکتوب ودیت

لدیارک تعنیت ، ما ادری انوی الیا ثنــــیه

***

ما تدری حملت اهموم ویاک ، سهرت اللیل و اتعذبت برباک

یل ما عنده مـــــــــــــوده ، گلب الجبـــــــــــــــــته رده

درب العشق ســــــده ، خنت و اهواک ذبحیته فدیـــــــــه

***

اذا ملیتنــــــی روح ، لا تسئل علیــــه

ادری بیک  جفیت ، عفت گلبی اباذیه

***

معنی:

چی شده خیلی زیاد دل بسته ای

زیر بارون خطا گل  دستـــــه ای

من یکی اسیر مکــــــر تو شدم

تو به خاطرات بد وابســــــته ای

***

منتظر بودم کجایی یـــــــــــاورم

اشک ریزم به نگاه دلبــــــــــرم

می دونی تو عشق ما خیلی حسود

با توام عزیزی وتاج ســـــــــرم

***

واقعاً اگه ازم خسته شـــــــــــــدی

دلبری داری و وابسته شـــــــدی

  تو برو سفر من ُ تنها بــــــــــذار

می دونم پیش کسی بسته شــدی

***

چه گناهی از دلم دیده بـــــــودی

بی وفا رفتی و دل رو ربـــــــودی

چونکه عاشقت شدم با درد و غـم

عذر خواهی دلت رو چه ســودی

***

ولک خسته شدم از بی وفایــــــی

تو صحرا رونده شد دل از جدایی

خطر با وحشت باران جنــــــگل

جامِ مرگ نوشیده دلایــــــــی

***

چرا یادی نکرد این دل خسته

نخونده نامه ی مرموز و بسـته

دلم تشنه ی دیدارت عزیزم

نمی دونم کدوم جایی نشسته

***

کی می دونه چه غم ها رو کشیــدم

چه بیخوابی از اون قهرت چشیدم

رفیقِ بی وفا دل باز گــــــــردون

رهِ عشقم تو بستی من بریـــــدم

***

تو برو خسته شدم من می مونم

دلت سرده جایِ دیگه می دونم

با جفایت خبر داره قلبِ مــــن

تو دلم طلاق عشقت می خونـم

 

جاسم ثعلبی (حسّانی)

26/05/1391

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

میمریات عید الفطر المبارک

25 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری


 

بل شهر غایب عنی مو بسّانــــه

انت الجبت هل فرگه مو بسّانـه

احبک و اریدک دعنی مو بسّانه

والعید اجانه و ابجماله اتبخـتر

***

رمضان شهرک بل صبر داعانه

او عند الجلاله بل فرح داعــانه

الفاطر ایامه ابکل جرم داعــانه

لو بل سفر لو جسمه ذل اتعذر

***

مفتاح صبرک بل عگل حطــیته

او هم البگلبک بل فرح حطیــته

امعزب او تکرم چا ولک حطیته

تعّبت گلبی خل ضمیرک یندم

***

جرنی الهوا صایم و انا جریتــه

لو مات عگلک بل فکر جریته

منته غریب ابدیرتی جریتــه

بل عازه انطرنی اظن ما تخسر

***

دارک مظلمه ابنار گلبــــــــی دوها

عینی بچت و اظلمت بامــرک دوها

دارک سبتنی اترکهه خربه او دوها

خاطر تعرف الجاک ثمنه ابمــــــیه

***

هل الهلال ابیتی اجه او مسّانــــی

اخوی الترکنی ابحمگته او مسّانی

لو انته جدر الفرگه چا مسّانـــی

من هو الشعل نار الغضب یومــیه

***

گلبی یحب ملگاک و ایداعیلــــــک

و ابکل ازیاره صلّه و ایداعیلـــــــک

لو ضرتک شمس الضحا ایداعیلـــک

بس انته ما عندک وفا ابهل معشــر

***

دوم الدهر نایم تون بلحافــــــک

العادانی مایگدر علی بلحافـــــک

راداک تترکنی ابزعل بلحافـــک

گبلک کصرت ارچابه بل عوچیه

***

ابو امهیدی اخیک حطنی یمّک فاله

ابوکت الجفا جیتک او گلبک فالــه

ما فاد ملّاتک عزیزی او فالــــــه

احرگ ابو الملاء ابصلاتی امن اسهر

***

اذا انت شخاط الغضب نار انـــی

او ربی ابصلاتی او نیتی نارانـــی

العابد الزاهد بل خلگ نارانـــی

ارجوا یجرونی ابلطافه امن اعثر

***

جاسم امحمد الجبیره الحسّانی الساری 24/05/1391

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ابیات راس الحربه

24 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ابیات راس الحربه

 

هذا گلبی لو فرح مره او نســـــاک

چا شلعته امن العرج محمل جفاک

***

ما ارید انا الصدقان الما یفیـــدون

ما یوگفون ابضیج بزهم بل اعیون

***

شوف دربک لا تزامط بل غریـــــب

سادیه اعلی الناس گبلک مو عجیب

***

یبن اادم اعمل ابدرب الصحیح

دیر بالک خاف بل نگره تطیح

***

انته لوگلبک یحبنی یاحبیـــــــب

انه من عدکم و اخیکم مو غریب

***

تدری احبّک گلبی ینزف دم علیک

استعد بلیل اشد جرحه و اجیـــــک

***

لیلی و انهاری اونن و انتخـــــــی

الخاطر اعیونی تشوفک من تجی

***

انته بگلیبی مکانک عزتـــــــه

روحی شافتّه او بچت ما طردته

***

لا تگول انساک لو مرت اسنین

و انته ابیومین ناسینی الّعیـــن

***

لا تلوم العاشق او تحمگ علیه

مثل مجنون الشلع گلبه بدیــه

***

هذا جسمک امّنه الرب الجلـیل

لا تجبره ابکل عمل ماله دخیل

***

شوف واتعلّم حبیبی امن الصغر

تابع العیشه یخی ماکو مـــــفر

***

عیب تطلب نار او نارک طافیه

گوم دوی الگلب قبل العافیــه

***

عیشک ابنارک بعد المن تجــول

تطلب امن الجار مو عیب او تنول

***

گوم سد بابک او گفل محنتک

لا تعیب الناس امهه الجابتک

***

المراه کلهه اعیوب ربک ساترک

لا تعیب الناس عیبک باتــــرک

***

المراه لا تمّنهه هی حاکم علیــک

ابخمسه و الستین عمرک یبتلیک

***

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری 23/05/1391

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ابوذیات و دارمیات عید الفطر المبارک

23 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

ابوذیات و دارمیات عید الفطر المبارک

 

هله بهلال عید الفطر هلّیــــــــــت

الف عجده ابگلب حزنان هلّیـــــت

الصبح من یوم شفت الناس هلّیــت

فرحت ابلمت الخوه الابیـــــــــــه

***

هل الهلال ابخیر او سلّم علینــــه

باچر نعید الناس او نجمه الیجینه

***

تعنینه لهلنه او عایدینـــــــه

الفرح و الشوق منهم عایدینه

الشجر والبحر والبر عایدینه

فرحنه ابعیدنه او نلنه التحیـه

***

جینه نزور الیوم دگینه کــــل باب

عید الفرح و الخیر فرحانه الحباب

***

ورد حبک ابگلبی او مرمــــرانی

ضگته او شل وریدی او مرمرانی

الف مره دعیته او مر مـــــرانی

فرد مره اجه اوزفنی ابمنیــــــه

***

امن الصبح جیتک عاد لیکم تعنیــت

خسّفّت حتی الباب ماکو انته بل بیت

***

اسد بهموم گلبک و انته حلّــی

ربیت اویاک عمری و انته حلّی

اهوای انته اعیونی و انته حلّـی

ذهب صافی حمدتک لل خویه

***

عیّد یبعد الروح لتمر علیــــــــه

ابعید الفطر من جیت جبت الاذیه

***

اجانه العید اجیتک و انته اخینه

اذا ردتک ابضیجی و انتخینـــه

احلف بلرضعته و انتخیــــــنه

باقی العمر خل نگعد ســــویه

***

اشمالک رکست اببیر یا هو الی ذباک

ناهیتک امن اعداک فگرک تعــناک

***

الگعده و البشایر تارکنـــــه

امن الشوفه المصایب تارکنه

ابونه بخته واسمه تارکــــنه

ابداره او ینتظر نسکن سویه

***

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

23/05/1391

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

قصیدة عید الفطر المبارک هدیه الی القاری

23 مرداد 1391 | نویسنده : جاسم ثعلبی (حسّانی) ساری

قصیدة عید الفطر المبارک هدیه الی القاری

درس الاول

 

یا هله ابعید الله اجانه یا هلــــــــه

بل سماء او لاحت ارسومه یا هله

الناس مبتشره شیوخ او یاهلـــــــه

فتحت ابواب الفرح بحزانهــــــــه

***

هل الهلال الفرح جانه یـــــزور

باسم رمضان انکتب آخر فطور

الناس مهتمه تعاید فی الســحور

شاع بل عالم زهت دیرانهــــه

***

الیوم عید الفطر جتنه فرحـــته

بل هلاهل کل اهلنه اتلگــــــته

امعزب ابیوت الشباب الجابته

دگت الگهوه او یرن فنجانهه

***

اتهنه یا مسلم ابعید الله الکبیــــــر

ساعد المحتاج والجار الفقـــــــیر

الکسّر اجناحه الزمن لتظن یطیر

ابسکته دبر حاله قبل اعلانهه

***

اتبسّم ابوجه الهدالک خوتــــــــه

الصدقه و الخوه و العمه الجرتـه

عاف کل گومه او جماعه القادته

ارجوک زم العتب من میدانــهه

***

لو تعصّب انته عایل بلزلـــــم

ساعة الشیطان شد بیهه الحزم

قاری بل قرآن لو عدک حلم

جوز من العنتکه او خریانهه

***

الیوم جانه العید حلوه دشّــــــته

هله بنجومه او شمسه الجابــــته

عینی بس المره الجاهه طردتــه

صیر سید الخوه و انطر شانهه

***

یا جماعه هذا کافی الکم عتب

هایه عیدیه اهدیهه ابلا سبــــب

تدری لو تحذف کلامی انسحب

زال طور العفرته او جریانهـه

***

احنه کلنه اخوان لازم نتّــــــحد

ما کو ساری طرفی الحاتم یرد

ابونه اادم و امنا حوا مستعد؟

اترس اگلوب ابرحم ولیانــهه

***

جانه عید الله او لازم نستعد

امن الکراهه و العداوه نبتعد

الله فوق الراس ابحکمه ینتقد

ابوک امک خوتک نیشانهه

***

عیدک امبارک او کل یومک سعید

لا تطوف ایام ربک کلهه عــــــــید

الیکره الدشه امن اخوتک لا تزیــد

مره لو یحتام الک شبعانهــــــــــه

***

انه شایف هل زعل آخر زمــــــان

وین بل دنیه بعد یاجد امـــــــــــان

الاخو ما یدری بخوه ابیا مکــــــان

ایزوره بل صوره او یشل ارکانهه

***

بس بعد عندک عقل طوف الفقر

الفقر مو بل مال حتی فی السـتر

الکثّر ابجهله ابساعه ینکـــــسر

بل حرایب دخلت الزندانـــــهه

***

حیل وسّع لل صبر خاطر تشـوف

الصبر مفتاح الفرج یبنی الرئوف

العیله عدیهه المغزلهه یطــــــوف

خاطر الرب زادک ابعنوانـــــهه

***

جمّع اولادک او علمهــــــم درس

حضر الماجود و انسه صید امس

یجی یوم الجیب یخلا ابلافــــلس

تگعد ابفی السگف ضرعانــــهه

***

البسمه لا تنساها و ارسلهه ابسلام

الادب زینه لل رجل و الاحتـرام

کثّر اشما تگدر اداب الکــــــلام

یجی یوم او تندعیک ارسانــــهه

***

عاید الماعنده او بیته خـــــــراب

لا تطوفه یجی من ربک عذاب

من تجفّی تسمع ابصوته عتاب

هدا طبع المشتری ابمیزانــــهه

***

خاف ربک و افعل ابزی الاحکام

لو علت باحد اذهب له او لا تنام

اعتذر منه یزیدک فی مقــــــــام

احسین گایلهه او ابن عدنانـــــهه

***

یا جماعه هایه اطباع القـــــــــــــــــدر

انصوم و انصلی او کاتلنه الســـــــــهر

الحگ امرایه ایراوی صوره کل بشر

المایطیع الحگ لبد بحضانـــــــــــهه

***

آنه ارجو کل سماحه لو خطیت

مانی متعمد الخاطرکم هذیـــــت

انتم اهلی او بلکرامه الکم بدیت

اتبارک الکم بسم کل حسانـــهه

***

عیدکم مبارک و ایامکم سعیده و کل عام و انتم بخیر

جاسم امحمد الجبیره الحسانی الساری

22/05/1391

 

 

 

 

موضوعات مرتبط با این مطلب : <-EntryCategory->
____________________________________________________
برچسب ها:

ساخت وبلاگ